eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łososina Dolna › Dostawa urządzenia UTMOgłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa urządzenia UTM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOSOSINA DOLNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 300

1.5.2.) Miejscowość: Łososina Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-314

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184448002

1.5.8.) Numer faksu: 18541 21 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lososina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzenia UTM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49f62ff1-a618-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003183/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa urządzenia UTM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083180

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IFS.271.6.2023.SA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzenia UTM.”
2. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
a. dostawa urządzenia klasy UTM przeznaczonego do współpracy w trybie High Availability
z posiadanym już przez Zamawiającego urządzeniem,
b. wykonanie czynności konfiguracyjnych na obecnie wykorzystywanym urządzeniu Zamawiającego przygotowujących je do utworzenia klastra HA z nowym/zamawianym urządzeniem, w szczególności:
• wykonania backup konfiguracji,
• aktualizacji firmware'u urządzenia,
• wykonanie analizy obecnej konfiguracji VPN i reguł Firewall pod kątem prawidłowej współpracy w klastrze HA,
c. wykonanie czynności konfiguracyjnych na urządzeniu zamawianym:
• aktualizacji firmware’u urządzenia,
• przygotowania do pracy w klastrze HA,
d. utworzenie klastra HA, przeprowadzenie synchronizacji urządzeń oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
e. przygotowanie klastra do pracy w trybie SD-WAN dla trzech dostawców internetu w trybie active/backup/backup a następnie:
• weryfikacja poprawności działania przełączania połączeń WAN,
• konfiguracja VPN do poprawności działania dla dwóch dostawców usług internetowych,
• przeprowadzenie testów funkcjonalnych na wdrożonej konfiguracji sprzętu,
f. zapewnienie usług serwisowych klastra HA na okres minimum 3 lat składających się z następujących elementów:
• serwis podstawowy urządzenia obecnie wykorzystywanego – wydłużenie okresu posiadanego wsparcia oraz licencji (obecne wsparcie aktywne do 1.10.2023r. - dla przykładu: przy trzyletnim okresie świadczenia usług serwisowych i zawarciu niniejszej umowy w lutym 2023 r. wydłużenie nastąpi o 28 miesięcy),
• gwarancja NBD,
• serwis podstawowy dla klastra HA, w tym licencja podstawowa dla klastra HA,
• pakiet supportowy PREMIUM 4h/miesiąc, w ramach którego Zamawiający wymaga zdalnego administrowania urządzeniem przez okres jednego roku w wymiarze 4 godzin w każdym miesiącu, tj. 48 godzin łącznie w roku, w tym także licencja na pakiet PREMIUM 4h/miesiąc dla klastra HA. W ramach tego pakietu Zamawiający wymaga wykonywania następujących czynności:
- rekonfiguracja Rozwiązania,
- konfiguracja nowej funkcji Rozwiązania,
- rekonfiguracja już działającej funkcji Rozwiązania,
- rozwiązywania problemów z działaniem sieci i Rozwiązania, leżących po stronie błędnej konfiguracji Rozwiązania,
- aktualizacja firmware,
g. w ramach zapewnienia nadmiarowości połączeń ze strony dostawców internetu przy użyciu klastra może być konieczne użycie zarządzalnego switcha warstwy 2 w celu odseparowanie na poziomie VLAN-ów połączeń między dostawcami, oraz zapewnienia redundancji połączeń fizycznych do obu węzłów klastra. Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych dostarczy takie urządzenie i wykona jego konfigurację w oparciu o obecne ustawienia Zamawiającego, następnie przeprowadzi testy funkcjonalne ustawień. Urządzenie musi spełniać parametry określone w załączniku A do niniejszego załącznika będącego opisem przedmiotu zamówienia,
h. prawidłowa konfiguracja urządzeń klastra HA, która zostanie zabezpieczona i przekazana Zamawiającemu (backup ustawień klastra oraz switcha w formie elektronicznej np. na nośniku USB),
i. wdrożenie, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, zostanie wykonane w ciągu max. 3 dni roboczych i zostanie udokumentowane w formie opisu konfiguracji oraz skróconej instrukcji przeznaczonej dla Administratora systemu. Instrukcja winna zawierać podstawowe informacje na temat aktualizacji, konserwacji i backupu urządzeń klastra HA, oraz informacje kontaktowe użyteczne podczas zgłaszania problemów konfiguracyjnych, awarii sprzętowych, konieczności skorzystania z pakietu Support Premium,
j. okres licencji, okres świadczenia usług serwisowych oraz okres udzielonej gwarancji jakości na przedmiot umowy muszą być jednakowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57969,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68867,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NBIT Jarosław Jęczmionka Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312681102

7.3.3) Ulica: ul. Plebańska 3/8

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.