eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łososina Dolna › Dostawa urządzenia UTMOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzenia UTM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOSOSINA DOLNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 300

1.5.2.) Miejscowość: Łososina Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-314

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184448002

1.5.8.) Numer faksu: 18541 21 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lososina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzenia UTM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49f62ff1-a618-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003183/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa urządzenia UTM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać darmowe konto na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3. Wykonawca posiadający konto na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/madostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu platformy MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania na swojej stronie internetowej www.lososina.pl oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na platformie MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/klikając wcześniej opcję „Strefa Wykonawcy” lub ze strony głównej z zakładki postępowania.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem odpowiedniego wzoru formularza dostępnego na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
7.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania).
7.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/jako załączniki.
7.4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje na temat RODO zostały zapisane w rozdziale XXIV SWZ niniejszego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IFS.271.6.2023.SA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzenia UTM.”
2. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
a. dostawa urządzenia klasy UTM przeznaczonego do współpracy w trybie High Availability
z posiadanym już przez Zamawiającego urządzeniem,
b. wykonanie czynności konfiguracyjnych na obecnie wykorzystywanym urządzeniu Zamawiającego przygotowujących je do utworzenia klastra HA z nowym/zamawianym urządzeniem, w szczególności:
• wykonania backup konfiguracji,
• aktualizacji firmware'u urządzenia,
• wykonanie analizy obecnej konfiguracji VPN i reguł Firewall pod kątem prawidłowej współpracy w klastrze HA,
c. wykonanie czynności konfiguracyjnych na urządzeniu zamawianym:
• aktualizacji firmware’u urządzenia,
• przygotowania do pracy w klastrze HA,
d. utworzenie klastra HA, przeprowadzenie synchronizacji urządzeń oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
e. przygotowanie klastra do pracy w trybie SD-WAN dla trzech dostawców internetu w trybie active/backup/backup a następnie:
• weryfikacja poprawności działania przełączania połączeń WAN,
• konfiguracja VPN do poprawności działania dla dwóch dostawców usług internetowych,
• przeprowadzenie testów funkcjonalnych na wdrożonej konfiguracji sprzętu,
f. zapewnienie usług serwisowych klastra HA na okres minimum 3 lat składających się z następujących elementów:
• serwis podstawowy urządzenia obecnie wykorzystywanego – wydłużenie okresu posiadanego wsparcia oraz licencji (obecne wsparcie aktywne do 1.10.2023r. - dla przykładu: przy trzyletnim okresie świadczenia usług serwisowych i zawarciu niniejszej umowy w lutym 2023 r. wydłużenie nastąpi o 28 miesięcy),
• gwarancja NBD,
• serwis podstawowy dla klastra HA, w tym licencja podstawowa dla klastra HA,
• pakiet supportowy PREMIUM 4h/miesiąc, w ramach którego Zamawiający wymaga zdalnego administrowania urządzeniem przez okres jednego roku w wymiarze 4 godzin w każdym miesiącu, tj. 48 godzin łącznie w roku, w tym także licencja na pakiet PREMIUM 4h/miesiąc dla klastra HA. W ramach tego pakietu Zamawiający wymaga wykonywania następujących czynności:
- rekonfiguracja Rozwiązania,
- konfiguracja nowej funkcji Rozwiązania,
- rekonfiguracja już działającej funkcji Rozwiązania,
- rozwiązywania problemów z działaniem sieci i Rozwiązania, leżących po stronie błędnej konfiguracji Rozwiązania,
- aktualizacja firmware,
g. w ramach zapewnienia nadmiarowości połączeń ze strony dostawców internetu przy użyciu klastra może być konieczne użycie zarządzalnego switcha warstwy 2 w celu odseparowanie na poziomie VLAN-ów połączeń między dostawcami, oraz zapewnienia redundancji połączeń fizycznych do obu węzłów klastra. Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych dostarczy takie urządzenie i wykona jego konfigurację w oparciu o obecne ustawienia Zamawiającego, następnie przeprowadzi testy funkcjonalne ustawień. Urządzenie musi spełniać parametry określone w załączniku A do niniejszego załącznika będącego opisem przedmiotu zamówienia,
h. prawidłowa konfiguracja urządzeń klastra HA, która zostanie zabezpieczona i przekazana Zamawiającemu (backup ustawień klastra oraz switcha w formie elektronicznej np. na nośniku USB),
i. wdrożenie, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, zostanie wykonane w ciągu max. 3 dni roboczych i zostanie udokumentowane w formie opisu konfiguracji oraz skróconej instrukcji przeznaczonej dla Administratora systemu. Instrukcja winna zawierać podstawowe informacje na temat aktualizacji, konserwacji i backupu urządzeń klastra HA, oraz informacje kontaktowe użyteczne podczas zgłaszania problemów konfiguracyjnych, awarii sprzętowych, konieczności skorzystania z pakietu Support Premium,
j. okres licencji, okres świadczenia usług serwisowych oraz okres udzielonej gwarancji jakości na przedmiot umowy muszą być jednakowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
• (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%
• (Krg) Okres gwarancji – waga 40%
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
1. cena wg zasady im mniej tym lepiej
2. okres gwarancji wg zasady im więcej tym lepiej
3.Sposób oceny ofert:
3.1 Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji”,
3.2 Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:

PKc = Cn / Cb x 60
gdzie:
PKc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.

3.3Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „okres gwarancji”(Krg) zostanie obliczona wg następującego schematu:

Punkty w kryterium zostaną przyznane w skali od 20 do 40 punktów za zaoferowany okres gwarancji (wsparcia technicznego). Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Minimalny okres gwarancji to 36 miesiące – zgodnie z zapisami OPZ stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji d 36 do 60 miesięcy w ramach oferty w następujący sposób:
• okres gwarancji na 36 miesiące = 20pkt
• okres gwarancji na 48 miesiące = 30pkt
okres gwarancji na 60 miesiące = 40pkt

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
Maksymalny okres gwarancji za jaki Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 60 miesięcy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 57 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
3.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
3.4. sytuacji zdolności technicznej lub zawodowej :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a).w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dwie dostawy obejmujące swoim zakresem montaż UTM wraz z konfiguracją.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podstaw wykluczenia w art. 108 ust.1 pkt.1, 2 i 3 oraz art.108 ust.1 pkt.4 ustawy sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U.2020 poz.1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg. załącznika nr 6 do SWZ;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4). informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 60 000,00 zł PLN ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
5). wykaz dostaw - dwie dostawy obejmujące swoim zakresem montaż UTM wraz z konfiguracją, wykonanych z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zgodnie z zapisami rozdziału XV niniejszego SWZ, w którym opisane zostały warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej Wykonawcy. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ, który Wykonawca uzupełnia wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został opisany w załączniku nr 5 do SWZ - tj. we wzorze umowy w paragrafie 13 i 14

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.