eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › Realizacja proj.tech.modernizacji wys.szczegółowej osnowy geod.wdrożenie układu wys.PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczeg.Osnów Geod. oraz przeli.baz BDOT500, GESUT i BDSOG na ob.pow. sierpcOgłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Realizacja proj.tech.modernizacji wys.szczegółowej osnowy geod.wdrożenie układu wys.PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczeg.Osnów Geod. oraz przeli.baz BDOT500, GESUT i BDSOG na ob.pow. sierpc

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SIERPECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sierpcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 2A

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242759121

1.5.8.) Numer faksu: 242759100 wew.144

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ra@powiat.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.sierpc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6322994-9e2f-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja proj.tech.modernizacji wys.szczegółowej osnowy geod.wdrożenie układu wys.PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczeg.Osnów Geod. oraz przeli.baz BDOT500, GESUT i BDSOG na ob.pow. sierpc

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6322994-9e2f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049819/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja proj. tech. modernizacji wys. szczegół. osnowy geod., wdrożenie układu wys. PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegół. Osnów Geod. oraz przeli. baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obsz...

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063529

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 307500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem prac jest uzupełnienie i określenie wysokości istniejącej szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu sierpeckiego na podstawie zatwierdzonego projektu modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej (nr operatu P.1427.2022.1368) w obowiązującym układzie wysokości PL-EVRF2007-NH.
Następnie przeliczenie baz BDOT500, GESUT oraz BDSOG - dotyczy pozostałych punktów dla których są określone wysokości w Banku Osnów 4 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz nadanie każdemu punktowi osnowy poziomej numeru, zgodnie z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

1.1 Zakres prac:
a) konserwacja adaptowanych znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej,
b) stabilizacja punktów osnowy wysokościowej i wykonanie po dwa zdjęcia,
c) sporządzenie opisów topograficznych,
d) pomiar sieci szczegółowej osnowy geodezyjnej,
e) obliczenie i wyrównanie sieci,
f) określenie współrzędnych i wysokości punktów osnowy wysokościowej w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
g) zawiadomienie o umieszczeniu znaków,
h) opracowanie i skompletowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac,
i) przygotowanie plików wsadowych do Banku Osnów 4,
j) przeliczenie powiatowej bazy danych (BDSOG, BDOT500, GESUT) dla wartości współrzędnej ‘H’,
obiektów i atrybutów rzędna góry (RZG) i rzędna dołu (RZD) w obiektach bazy danych prowadzonej w systemie Ewmapa 14 do nowego układu wysokości PL-EVRF2007-NH.
1.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz projekt techniczny załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121922,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 264450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393909069

7.3.3) Ulica: Złota 14/25

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-698

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.