eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego - Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SANOCKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134652942

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-sanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-sanok.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb445340-a3a2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb445340-a3a2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081037

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.272.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7411822,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1:
Zad. Nr1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok -Bukowsko: ul. Okulickiego kontynuacja chodnika od projektowanego przejścia koło bloku socjalnego do przystanku z wiatą km od 1+030 do km 1+305
Zad. Nr2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok -Bukowsko: Sanoczek od skrzyżow. z gorzelnią do istn. chodnika km od 1+940 do km 2+605
Zad. Nr3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok -Bukowsko: Markowce na łuku drogi w km od 5+320 do km 5+489,6
Zad. Nr8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215R: Sanoczek – Płowce – Stróże km 0+000 do km 0+200

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

79900000-3 - Różne usługi branżowe i podobne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

79990000-0 - Różne usługi dla przedsiębiorstw

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71351914-3 - Usługi archeologiczne

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45221121-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

44212329-1 - Ekrany ochronne

4.5.5.) Wartość części: 3099303,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2:
Zad. Nr5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2209R: Prusiek od istn. chodnika do kościoła w km od 1+550 do km 1+870
Zad. Nr6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2209R: Niebieszczany od przystanku k. szkoły do proj. przejścia km od 5+315 do km 5+610
Zad. Nr7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2228R: Poraż od istn. chodnika do ul. Lipowej km od 3+400 do km 3+765
Zad. Nr9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2228R: Zagórz ul. Gubrynowicza w km od 5+934 do km 6+300

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

79990000-0 - Różne usługi dla przedsiębiorstw

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71351914-3 - Usługi archeologiczne

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45221121-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

44212329-1 - Ekrany ochronne

4.5.5.) Wartość części: 3269946,69 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3:
Zad. Nr4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2213R Pisarowce-Markowce: Podgaj od mostu wraz z nim przebudowa w zakresie jezdni i poboczy z przepustami pod koroną drogi 3 szt do DK km od 0+000 do km 1+010

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

79900000-3 - Różne usługi branżowe i podobne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

79990000-0 - Różne usługi dla przedsiębiorstw

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71351914-3 - Usługi archeologiczne

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45221121-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

44212329-1 - Ekrany ochronne

4.5.5.) Wartość części: 2394658,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 1:
Powiat Sanocki na realizację części nr 1 zamówienia przeznaczył 2 010 000,00 zł a najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 3 663 555,00 zł.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszych oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Powiat Sanocki na podstawie art. 255 pkt 3 unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3663555,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4559354,22 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 2:
Powiat Sanocki na realizację części nr 2 zamówienia przeznaczył 1 936 000,00 zł a najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 4 329 108,00 zł.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszych oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Powiat Sanocki na podstawie art. 255 pkt 3 unieważnia postępowanie.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powiat Sanocki na realizację części nr 3 zamówienia przeznaczył 2 800 000,00 zł a najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 6 975 148,65 zł.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszych oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Powiat Sanocki na podstawie art. 255 pkt 3 unieważnia postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.