eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZYOgłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093163439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kazimierza, 5

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-035

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emajchrzak@bydgoszcz.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bydgoszcz.wsa.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720846

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45044069-a39e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122046

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062851/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektu WSA w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079581

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.28/1/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 144000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Jana Kazimierza 5.
2. Szacowana wielkość zużycia energii elektrycznej: 127 000 kWh.
3. Moc umowna: 100 Kw.
4. Grupa taryfowa: C21.
5. Liczba punktów poboru energii: 1.
6. Numer punktu poboru energii PLENED00000590000000000002060628
7. Szacowana ilość zamawianej energii ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 154647,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 160896,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154647,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Reo.pl sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8542166221

7.3.3) Ulica: Gotarda 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-683

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160896,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.