eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".Ogłoszenie z dnia 2022-04-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umgrybow@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miasto-grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fda20eaf-9abf-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018172/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073682/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGiOŚ.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Szkolna 1 33-330 Grybów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19730000-2 - Włókna sztuczne

30213100-6 - Komputery przenośne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

42661100-8 - Urządzenia do lutowania na miękko

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 145308,82 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 osiedle Biała Wyżna 48 33-330 Grybów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19730000-2 - Włókna sztuczne

30213100-6 - Komputery przenośne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

42661100-8 - Urządzenia do lutowania na miękko

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 47832,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 166999,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166999,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 166999,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 166999,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-07-10

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia ofert:
Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XVI pkt 1 zawarł zapis „Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości Część 2 – Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie – 500,00 zł” oraz w pkt 2 „Terminem wniesienia wadium w pieniądzu jest termin uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium”.
W wyniku badania oferty firmy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom oraz New Life Property Sp. Z o.o. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa zamawiający stwierdził, iż wykonawca nie wniósł wymaganego zapisami SWZ wadium.
W związku z powyższym zamawiający odrzuca ww. oferty.
Uzasadnienie prawne odrzucenia ofert:
art. 226 ust. 1 pkt 14 - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/630ae78d-5cd8-44d1-a7d6-402756d2dfef) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II części zamówienia tj. kwotę brutto 60 000,00 zł.
Cena najkorzystniejszej oferty (65 138,40 zł) przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.
W związku z powyższym zamawiający unieważnia postepowanie.
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
art. 255 pkt 3 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
art. 259 - Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.