eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.Ogłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a0526f8-9bbe-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021803/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053972

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023.DM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 105666,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi projektowej dla potrzeb przebudowy ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423).
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej w szczególności:
1) Przebudowę drogi publicznej gminnej o kategorii ruchu KR5 i klasie drogi Z o długości ok. 1000 m szer. ok 10,0 m. Należy zaprojektować dwukierunkową komunikację dla rowerów lub rowerów i pieszych łacącą istniejącą ścieżkę rowerową w ul. S. Wyspiańskiego z istniejącą ścieżką rowerową na ul. X. Dunikowskiego z uwzględnieniem planowanej organizacji ruchu drogowego przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Kłodnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ww. drogami gminnymi. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 planowana jest w zakresie odrębnego opracowania przez Inwestora - Wojewódzki Zarząd Dróg w Opolu. Przebudowę drogi należy zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Zarządzania Drogami UM w Kędzierzynie-Koźlu.
2) W ciągu ul. Stanisława Wyspiańskiego należy uwzględnić organizację ruchu drogowego na skrzyżowaniach i zjazdach, zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Zarządzania Drogami UM w Kędzierzynie-Koźlu, bez lewoskrętu dla połączenia ul. Wyspiańskiego z ul. Prof. Karola Jońcy,
3) Budowę zjazdów do każdej przyległej do drogi nieruchomości. Lokalizacja zjazdu musi być uzgodniona
z właścicielem nieruchomości na piśmie i przedłożona Zamawiającemu,
4) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami MWiK w Kędzierzynie-Koźlu
5) odwodnienie pasa drogowego,
6) przebudowę i zabezpieczenie sieci istniejącej infrastruktury (siec gazowa - stalowa DN 200 - planowana jest do modernizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa).
7) opracowanie docelowej organizacji ruchu,
8) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności),
9) zagospodarowanie terenu zielonego.
10) doświetlenie całego pasa drogowego
11) budowa kanału technologicznego
2. Zamówienie w szczególności obejmuje:
1) wykonanie opracowań przedprojektowych:
a) opracowania geodezyjne;
b) dokumentacja geotechniczna;
2) opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej i jej pozytywne uzgodnienie z Zamawiającym, zarządcami dróg i właściwą Radą Osiedla (uzgodnienie z RO po stronie Zamawiającego);
3) opracowanie dokumentacji projektowej złożonej z:
a) projektu budowlanego złożonego z:
a.1. projektu zagospodarowania działki lub terenu,
a.2. projektu architektoniczno-budowlanego,
a.3. projektu technicznego,
a.4. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji, w tym również uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych (w razie konieczności), czy decyzji środowiskowej (w razie konieczności),
a.5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) dokumentacji dla zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności),
c) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,
d) przedmiaru robót dla poszczególnych branż;
4) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (w oparciu o wytyczne Wydziału Zarzadzania Drogami) wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia;
5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż;
6) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztów inwestycji.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności:
1) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia;
2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń;
3) uzyskanie decyzji na odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (w razie konieczności);
4) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych
w pkt. 1-3 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
5) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu;
6) wykonanie inwentaryzacji zieleni;
7) w razie konieczności - przygotowanie uzupełniających dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu kolidującego z inwestycją, wynikających z zapisów art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody osobno dla zakresu w liniach rozgraniczających pas drogowy i osobno (w 2 egz.) dla zakresu poza tymi liniami i zawierające:
a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew
i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) z wyszczególnieniem:
a.1. nazwy gatunku drzewa lub krzewu,
a.2. obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
a.3. wielkości powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
b) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokumentację fotograficzną każdego drzewa przewidzianego do usunięcia,
c) plan nasadzeń zastępczych dla zakresu poza liniami rozgraniczającymi;
8) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów będących pod ochroną (w razie konieczności);
9) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (istniejące rzędne należy przedstawić w formie szkicu wykonanego przez uprawnionego geodetę);
10) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące z projektowaną inwestycją;
11) sporządzenie innych, nie wymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;
12) przygotowanie tabeli równoważności w odniesieniu do wyrobów, dla których
w dokumentacji nie będą określone ich parametry techniczno-jakościowe, a jedynie będzie użyty znak towarowy, nazwa producenta itp. ze słowami „lub równorzędny czy równoważny” - brak tej tabeli stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej;
13) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością (w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem lub zarządcą nieruchomości według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego);
14) skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę poza liniami rozgraniczającymi (w razie konieczności);
15) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;
16) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót:
a) na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
b) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
c) na etapie realizacji robót budowlanych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. Opis przedmiotu zamówienia, Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109470 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 390000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109470 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Architektura i Projekty Damian Bejton

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312394377

7.3.3) Ulica: 3 maja

7.3.4) Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

7.3.5) Kod pocztowy: 44-230

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109470 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 221 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.