eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a0526f8-9bbe-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021803/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wyciąg z 13 pkt SWZ
13.1.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.1.2 W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy e-ProPublico.
13.1.3 Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
13.1.4 Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej . – znak sprawy: ZP.271.1.3.2023.DM
13.1.5 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
13.1.6 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
13.1.7 Złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
13.1.8 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 332).
13.1.9 Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
13.1.10 Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml.zip., .rar,.txt,
13.1.11 Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
13.1.12 Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
Pozostałe wymagania zawiera pkt 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wyciąg z 25 pkt SWZ
25.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.;
2) sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także Spółka Datacomp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków), nr Rejestru KRS 0000193067, jako właściciel Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
25.2 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.3 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
25.4 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
25.5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 105666,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi projektowej dla potrzeb przebudowy ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423).
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej w szczególności:
1) Przebudowę drogi publicznej gminnej o kategorii ruchu KR5 i klasie drogi Z o długości ok. 1000 m szer. ok 10,0 m. Należy zaprojektować dwukierunkową komunikację dla rowerów lub rowerów i pieszych łacącą istniejącą ścieżkę rowerową w ul. S. Wyspiańskiego z istniejącą ścieżką rowerową na ul. X. Dunikowskiego z uwzględnieniem planowanej organizacji ruchu drogowego przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Kłodnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ww. drogami gminnymi. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 planowana jest w zakresie odrębnego opracowania przez Inwestora - Wojewódzki Zarząd Dróg w Opolu. Przebudowę drogi należy zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Zarządzania Drogami UM w Kędzierzynie-Koźlu.
2) W ciągu ul. Stanisława Wyspiańskiego należy uwzględnić organizację ruchu drogowego na skrzyżowaniach i zjazdach, zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Zarządzania Drogami UM w Kędzierzynie-Koźlu, bez lewoskrętu dla połączenia ul. Wyspiańskiego z ul. Prof. Karola Jońcy,
3) Budowę zjazdów do każdej przyległej do drogi nieruchomości. Lokalizacja zjazdu musi być uzgodniona
z właścicielem nieruchomości na piśmie i przedłożona Zamawiającemu,
4) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami MWiK w Kędzierzynie-Koźlu
5) odwodnienie pasa drogowego,
6) przebudowę i zabezpieczenie sieci istniejącej infrastruktury (siec gazowa - stalowa DN 200 - planowana jest do modernizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa).
7) opracowanie docelowej organizacji ruchu,
8) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności),
9) zagospodarowanie terenu zielonego.
10) doświetlenie całego pasa drogowego
11) budowa kanału technologicznego
2. Zamówienie w szczególności obejmuje:
1) wykonanie opracowań przedprojektowych:
a) opracowania geodezyjne;
b) dokumentacja geotechniczna;
2) opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej i jej pozytywne uzgodnienie z Zamawiającym, zarządcami dróg i właściwą Radą Osiedla (uzgodnienie z RO po stronie Zamawiającego);
3) opracowanie dokumentacji projektowej złożonej z:
a) projektu budowlanego złożonego z:
a.1. projektu zagospodarowania działki lub terenu,
a.2. projektu architektoniczno-budowlanego,
a.3. projektu technicznego,
a.4. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji, w tym również uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych (w razie konieczności), czy decyzji środowiskowej (w razie konieczności),
a.5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) dokumentacji dla zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności),
c) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,
d) przedmiaru robót dla poszczególnych branż;
4) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (w oparciu o wytyczne Wydziału Zarzadzania Drogami) wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia;
5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż;
6) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztów inwestycji.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności:
1) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia;
2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń;
3) uzyskanie decyzji na odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (w razie konieczności);
4) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych
w pkt. 1-3 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
5) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu;
6) wykonanie inwentaryzacji zieleni;
7) w razie konieczności - przygotowanie uzupełniających dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu kolidującego z inwestycją, wynikających z zapisów art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody osobno dla zakresu w liniach rozgraniczających pas drogowy i osobno (w 2 egz.) dla zakresu poza tymi liniami i zawierające:
a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew
i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) z wyszczególnieniem:
a.1. nazwy gatunku drzewa lub krzewu,
a.2. obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
a.3. wielkości powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
b) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokumentację fotograficzną każdego drzewa przewidzianego do usunięcia,
c) plan nasadzeń zastępczych dla zakresu poza liniami rozgraniczającymi;
8) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów będących pod ochroną (w razie konieczności);
9) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (istniejące rzędne należy przedstawić w formie szkicu wykonanego przez uprawnionego geodetę);
10) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące z projektowaną inwestycją;
11) sporządzenie innych, nie wymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;
12) przygotowanie tabeli równoważności w odniesieniu do wyrobów, dla których
w dokumentacji nie będą określone ich parametry techniczno-jakościowe, a jedynie będzie użyty znak towarowy, nazwa producenta itp. ze słowami „lub równorzędny czy równoważny” - brak tej tabeli stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej;
13) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością (w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem lub zarządcą nieruchomości według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego);
14) skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę poza liniami rozgraniczającymi (w razie konieczności);
15) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;
16) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót:
a) na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
b) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
c) na etapie realizacji robót budowlanych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. Opis przedmiotu zamówienia, Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 221 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena całkowita brutto 60%= 60pkt
2 Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych) 20%=20 pkt
3 Doświadczenie Projektanta (branża drogowa) 20%= 20 pkt

Cena całkowita brutto [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty

Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych) [dni]

Liczba punktów = (T min/Tof) * 20 pkt
gdzie:
- T min - wartość najniższa spośród wszystkich ofert;
- T of - wartość badanej oferty.

Uwaga!
Terminy wykonania należy podać w dniach.
W ramach kryterium oceny ofert ocenie zostanie poddana suma terminów:
a) wykonania koncepcji programowo-przestrzennej i przekazanie jej Zamawiającemu - do zaakceptowania
b) przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia.

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż:
- 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – dla terminu wykonania koncepcji programowo-przestrzennej i przekazanie jej Zamawiającemu - do zaakceptowania
- 90 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego- dla terminu przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia;

Doświadczenie Projektanta (branża drogowa) [ilość]

20%= 20 pkt

Zamawiający w ramach kryterium „Doświadczenie Projektanta (branża drogowa)” będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w ofercie jako ww. projektant.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, legitymuje się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy/przebudowy/ rozbudowy drogi o długości nie mniejszej niż 200 m w ilości:
- 2 szt. – otrzyma 0 pkt;
- 3 szt. – otrzyma 10 pkt;
- 4 i więcej szt. – otrzyma 20 pkt.

Wskazane w ofercie osoby, będą pełnić funkcję Projektanta przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zmianę osoby pełniącej ww. funkcję, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane w złożonej ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie projektanta w sposób precyzyjny oraz określić doświadczenie w pkt IV ppkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ).

Przepis art. 223 ust. 1 ustawy Pzp może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może uzupełniać Formularza ofertowego w zakresie kryterium o dodatkowe zadania nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich zmiany.
Wykonawca w ramach kryterium może wskazać tylko jedną osobę do pełnienia danej funkcji. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.
W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (np. w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca dokona zmiany osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu, niezależnie od wskazanego doświadczenia nowego Projektanta, Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta (branża drogowa)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.

I. Wykonawca wskaże osoby do realizacji niniejszego zamówienia publicznego 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży drogowej: posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy/przebudowy/ rozbudowy drogi o długości nie mniejszej niż 200 m każda.
Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie:
a) rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
b) odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 220) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu; (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.1 Do oferty należy złożyć:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z oświadczeniem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ)
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu- jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ)
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 11.1.3).
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów -wskazany w pkt 7.3 oraz 7.4 SWZ (jeżeli dotyczy),
11.2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 11.1.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11.3 Zapisy pkt 11.1.4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.4 Zapisy pkt 11.1.3), 11.1.4) i 11.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wyciąg z 6 pkt SWZ
6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
6.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty, dostawy lub, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 i 6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
6.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
6.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-02 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

2.Szczegółowy termin realizacji umowy (terminy stałe oraz termin cząstkowy) zostały określone w pkt. 3.2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.