eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryżki › Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach (3)Ogłoszenie z dnia 2023-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Ryżkach (3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 75

1.5.2.) Miejscowość: Ryżki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsryzki@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ryzki.naszdps.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c60c8240-9bf3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Dom Pomocy Społecznej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Ryżkach (3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c60c8240-9bf3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055414

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i
dystrybucji codziennych posiłków dla 110 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, co nie ma negatywnego wpływu na konkurencję. Brak podziału na
części podyktowany jest względami ekonomicznymi. Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu tylko jednego Domu
Pomocy Społecznej, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić
najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji 3. Zamawiający określa następujące, szczegółowe wymagania w zakresie żywienia i świadczenia usługi:
1) Posiłki dla mieszkańców winny być dostarczone o ściśle ustalonych porach dnia tj.: śniadanie do godziny 8.00, obiad do
godziny 13.00 i kolacja do godziny 18.00.
2) Dostawa posiłków może odbywać się dwa razy dziennie – śniadanie oraz obiad łącznie z kolacją z wyjątkiem dni, kiedy
kolacja jest ciepła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 839135,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1995455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 839135,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H. „Kudaszewicz” Zakład Garmażeryjny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 710408941

7.3.3) Ulica: Wspólna 71

7.3.4) Miejscowość: Sulbiny

7.3.5) Kod pocztowy: 08-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 839135,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.