eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › "Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku"Ogłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519558690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołdapska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olmedica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Olmedica w Olecku Sp. z o.o

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 847-14-88-956

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Gołdapska 1

1.11.4.) Miejscowość: Olecko

1.11.5.) Kod pocztowy: 19-400

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olmedica.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/olmedica

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8776eb1a-b8a7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712002

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/712002

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
2. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Poniżej przedstawiamy zalecenia Zamawiającego:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowe informacje są zawarte w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej
„RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, tel.: 87 739 18 65.
b) w Starostwie Powiatowym w Olecku powołano inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiat.olecko.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust 1-4 ustawy Pzp
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust 3 ustawy PZP ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - roboty projektowo budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj polegające na:
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej,
- realizację prac budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną,
- dostawę wyposażenia i urządzeń montowanych na stałe (wyposażenie i meble)
- wykonanie przebudowy kolidujących instalacji i sieci,

Szczegółowy zakres dla robót w zakresie zadania nr 1 jest opisany w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik do SWZ nr 2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

39290000-1 - Wyposażenie różne

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

44112600-4 - Izolacja dźwiękoszczelna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zmawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) - waga 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) - waga 40% = 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - zakup 16 łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi

Szczegółowy opis został okreśłony w dokumencie - opisie parametrów technicznych (załącznik do SWZ nr 3)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Cena – 60%=60 pkt
Parametry techniczno - użytkowe – 25%= 25 pkt
Okres gwarancji – 15% = 15pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno - użytkowe

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W zakresie zadania nr 1:
a) posiada środki własne w wysokości minimum 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych)
lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony
złotych), (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać,
że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek);
2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zadania nr 2:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawy polegające na dostawie łóżek szpitalnych lub innego wyposażania szpitalnego o wartości co najmniej 150 000 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach jednej umowy/ jednego kontraktu.
W zakresie zadania nr 1:
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynku oznaczonych jako budynki niemieszkalne zawarte w sekcji 1, dział 12 grupy 121-127 PKOB na kwotę minimum 2 000 000 PLN brutto , wykonanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami minimum:
- Projektant /architekt: z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń który
uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej
do powstania ; szpitala lub oddziału szpitalnego lub przychodni lub ZOL lub inny zakład, opieki długoterminowej,
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjnej,
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teletechnicznych,
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazów medycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ppoż,
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję koordynatora , posiadającego doświadczenie w projektowaniu i realizacji systemów bezpieczeństwa pacjenta z doświadczeniem przy realizacji minimum 2 systemów ,
- jedną osobą, która będzie wdrażała funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa, posiadającej zaświadczenie producenta systemów bezpieczeństwa o przeszkoleniu
i uzyskaniu uprawnień producenta do uruchomienia i serwisowania takiego systemu,

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum:
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą następujące kwalifikacje: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót na budowach/rozbudowach/przebudowach/modernizacjach w obiektach służby zdrowia, w tym minimum jeden szpital na podstawie jednego kontraktu przez okres nie krótszy niż 7 m-cy oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń.

UWAGI:
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Projektanci i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania lub kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6, art. 109 ust. 1 pkt 4, Ustawy, oraz w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wraz z kopią dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane w złożonym przez wykonawcę wykazie osób posiadają wymagane przez Zamawiającego aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ
4. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych w sytuacji, gdy wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne co do opisanych zgodnie z PFU załącznik nr 2 do SWZ lub opisie parametrów technicznych załącznik nr 3 do SWZ w odniesieniu do postanowień zawartych w rozdziale V pkt. 7-11 SWZ.

W zakresie zadania nr 2:
1.Aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanych wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE i jego zgodność z wymaganiami dyrektywy98/79/WE lub 93/42/EEC, tj.:
- deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
- certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej.
2.katalogów, opisów, ulotek, lub innych materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta i zawierających potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych ujętych w SWZ. Jeżeli ww. dokumenty nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta. Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla którego pakietu i jakiej pozycji ujętej w formularzu cenowym zostają złożone.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W zakresie zadania nr 2:
1.Aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanych wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE i jego zgodność z wymaganiami dyrektywy98/79/WE lub 93/42/EEC, tj.:
- deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
- certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej.
2.katalogów, opisów, ulotek, lub innych materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta i zawierających potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych ujętych w SWZ. Jeżeli ww. dokumenty nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta. Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla którego pakietu i jakiej pozycji ujętej w formularzu cenowym zostają złożone.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składające się na ofertę (oświadczenia i dokumenty):
1) wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazane w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 1) niniejszej SWZ – oraz jeżeli dotyczy wskazane w pkt. 2. ppkt. 1 lit. a) -b)– wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ.
2) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
3) W zakresie zadania nr 2 Formularz parametrów technicznych – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ. – jeśli Wykonawca składa ofertę w zakresie zadania nr 2
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ – jeżeli dotyczy
5) Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się w przypadku okoliczności zawartych w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dot. z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - jeżeli dotyczy,
6) Potwierdzenie wniesienia wadium
7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) w zakresie zadania nr 1 w wysokości 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2) w zakresie zadania nr 2 w wysokości 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewiećset złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 z poz zm.)
3. Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien je wpłacić na konto Zamawiającego w BS Olecko na nr konta: 09 9339 0006 0000 0008 6501 0005.w tytule: „Wadium do postępowania nr OR.272.2.2023 dla zadania nr …..”
Zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Pełnomocnictwo powinno:
- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji lub określać indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) musi zostać dołączone do oferty, Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2.składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały okreśłone w projekowanych postanowieniach umownych stanowiących załączniki 5 i 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/712002

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja druga.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przez Olmedica w Olecku Sp. z o. o. działającego na podstawie udzielonego przez Powiat Olecki pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku ”

Pełnomocnik Zamawiającego:
Olmedica” Sp. z o. o. w Olecku z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 1, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 164 875, posiadającą numer NIP: 847-14-88-956 REGON: 519 558 690.
Strona internetowa Pełnomocnika: http://www.olmedica.pl/

Wyjaśnienia do pozycji określającej Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Powiat Olecki
Adres: ul. Kolejowa 32, 19 – 400, Olecko
Telefon: (87) 7391865
REGON: 790671194
NIP: 8471515765
Adres strony internetowej: https://www.powiat.olecko.pl/
Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.olecko.pl

Pozycja w planie zamówień publicznych:
1.1.1 - Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16- łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku" w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład

https://bip.powiat.olecko.pl/dokument-1515-plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.