eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › "Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku"Ogłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519558690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołdapska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olmedica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712002

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8776eb1a-b8a7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121095

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5279646 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - roboty projektowo budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj polegające na:
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej,
- realizację prac budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną,
- dostawę wyposażenia i urządzeń montowanych na stałe (wyposażenie i meble)
- wykonanie przebudowy kolidujących instalacji i sieci,

Szczegółowy zakres dla robót w zakresie zadania nr 1 jest opisany w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik do SWZ nr 2)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

39290000-1 - Wyposażenie różne

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

44112600-4 - Izolacja dźwiękoszczelna

4.5.5.) Wartość części: 5144392,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - zakup 16 łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi

Szczegółowy opis został okreśłony w dokumencie - opisie parametrów technicznych (załącznik do SWZ nr 3)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.5.5.) Wartość części: 135253,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6146852 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6146852 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6146852 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Meden-Inmed Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692255563

7.3.3) Ulica: ul. Wenedów 2

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-847

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

prace projektowe, część robót budowlanych i instalacyjnych

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6146852,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127008 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127008 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127008 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Metalowiec Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7521451789

7.3.3) Ulica: ul. Fabryczna 2

7.3.4) Miejscowość: Namysłów

7.3.5) Kod pocztowy: 46-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127008 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja
druga.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przez Olmedica w Olecku Sp. z o. o. działającego na
podstawie udzielonego przez Powiat Olecki pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy
Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku ”
Pełnomocnik Zamawiającego:
Olmedica” Sp. z o. o. w Olecku z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 1, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000 164 875, posiadającą numer NIP: 847-14-88-956 REGON: 519 558 690.
Strona internetowa Pełnomocnika: http://www.olmedica.pl/
Wyjaśnienia do pozycji określającej Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Powiat Olecki
Adres: ul. Kolejowa 32, 19 – 400, Olecko
Telefon: (87) 7391865
REGON: 790671194
NIP: 8471515765
Adres strony internetowej: https://www.powiat.olecko.pl/
Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.olecko.pl
Pozycja w planie zamówień publicznych:
1.1.1 - Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16- łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek
Rehabilitacji Dziennej w Olecku" w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład
https://bip.powiat.olecko.pl/dokument-1515-plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.