eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzec Podlaski › Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania "Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim"Ogłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Międzyrzec Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 372 62 10

1.5.8.) Numer faksu: 83 372 62 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@miedzyrzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.miedzyrzec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd215842-a2df-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011042/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078623

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R-III.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” w formule zaprojektuj i wybuduj o następującym zakresie:

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego) budowy dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo-drogowego (wiaduktu) w linii kolejowej nr 2 wraz z dojazdami do ul. T. Kościuszki i ul. Siteńskiej od km 1+690,00 do km 2+630,00 z infrastrukturą techniczną oraz likwidacją przejazdu i przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym srk w związku z likwidacją przejazdu km 150,070 linii kolejowej nr 2

2) Wykonanie robót budowlanych od km 2+212,00 do km 2+442,00 polegających na:
- budowie dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo-drogowego (konstrukcji wiaduktu z izolacją) w linii kolejowej nr 2,
- wykonaniu nasypu pomiędzy wiaduktem a przejazdem gospodarczym
- budowie przejazdu gospodarczego nad ul. Siteńską,
- likwidację przejazdu w km 150,070 linii kolejowej nr 2
- przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym srk w związku z likwidacją przejazdu km 150,070 linii kolejowej nr 2 wraz ze zmianą w aplikacji sterującej urządzeń ESTW L90 5 dla st. Międzyrzec Podlaski,
- przebudowę (usunięcie kolizji) linii i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie wykonywanych robót budowlanych tj. od km 2+212,00 do km 2+442,00,
- wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SWZ i we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Wartość nadzorowanego zadania inwestycyjnego: 31 365 000,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp - Cena lub koszt oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.