eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzec Podlaski › Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania "Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Międzyrzec Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 372 62 10

1.5.8.) Numer faksu: 83 372 62 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@miedzyrzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.miedzyrzec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd215842-a2df-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011042/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy :
https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344) za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub za pośrednictwem adresu e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28 ;
3. (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iod@miedzyrzec.pl ).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy PZP.
6. Z danych osobowych będziemy korzystać zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R-III.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” w formule zaprojektuj i wybuduj o następującym zakresie:

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego) budowy dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo-drogowego (wiaduktu) w linii kolejowej nr 2 wraz z dojazdami do ul. T. Kościuszki i ul. Siteńskiej od km 1+690,00 do km 2+630,00 z infrastrukturą techniczną oraz likwidacją przejazdu i przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym srk w związku z likwidacją przejazdu km 150,070 linii kolejowej nr 2

2) Wykonanie robót budowlanych od km 2+212,00 do km 2+442,00 polegających na:
- budowie dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo-drogowego (konstrukcji wiaduktu z izolacją) w linii kolejowej nr 2,
- wykonaniu nasypu pomiędzy wiaduktem a przejazdem gospodarczym
- budowie przejazdu gospodarczego nad ul. Siteńską,
- likwidację przejazdu w km 150,070 linii kolejowej nr 2
- przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym srk w związku z likwidacją przejazdu km 150,070 linii kolejowej nr 2 wraz ze zmianą w aplikacji sterującej urządzeń ESTW L90 5 dla st. Międzyrzec Podlaski,
- przebudowę (usunięcie kolizji) linii i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie wykonywanych robót budowlanych tj. od km 2+212,00 do km 2+442,00,
- wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SWZ i we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Wartość nadzorowanego zadania inwestycyjnego: 31 365 000,00 zł brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. Zakresie
1.2.2 Zdolności technicznej i zawodowej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
a) zdolności technicznej (w zakresie wiedzy i doświadczenia):
posiadają wiedzę i doświadczenie – warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej:
- jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujące budowę lub przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową (z wyłączeniem kładek dla ruchu pieszego, rowerowego lub pieszo-rowerowego), o wartości robót budowlanych brutto (z pod. VAT) nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że ww. usługa nadzoru inwestorskiego została wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
b) zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w danej specjalności oraz posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba),
oraz
- inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) i wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujące budowę lub przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową (z wyłączeniem kładek dla ruchu pieszego, rowerowego lub pieszo-rowerowego), o wartości robót budowlanych brutto (z pod. VAT) nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że ww. usługa nadzoru inwestorskiego została wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
oraz
- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) ,
oraz
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba),
oraz
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba),
oraz
- specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba),
oraz
- linie, węzły i stacje kolejowe, bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba),
oraz
- urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) i wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad wprowadzaniem zmian aplikacji Sterowania Ruchem Kolejowym z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że ww. usługa nadzoru inwestorskiego została wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
oraz
- kolejowe sieci elektroenergetyczne bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w świadczeniach w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 (Zał nr 1 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Zał.nr 3 do SWZ);
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - (Zał. nr 4 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy
składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie dotyczących:
1) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie tej części zamówienia, której ona dotyczy;
2) zmiany Inspektora nadzoru w trakcie realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miastomiedzyrzec.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.