eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWAOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172256536

1.5.8.) Numer faksu: 172256536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb456e51-a16a-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb456e51-a16a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060730/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kraczkowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075812

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP. 271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA
Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj - wybuduj. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na zasadach i w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU – stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszej SWZ; Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia PFU. Załączony przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy przy wycenie zamówienia.

Minimalne parametry inwestycji:
Planowane zwiększenie wydajności do Qśrh min. 50 m3/h, oraz:
1) powiększenie pomieszczenia z urządzeniami służącymi do uzdatniania wody,
2) wyposażenie w nowe zestawy służące zwiększeniu wydajności istniejącej stacji uzdatniania tj. zestawy filtrów, aerator, sprężarki, zestaw dmuchaw, zestawy pomp i hydroforów-bardziej wydajne, pracujące w oparciu o nową, lepszą technologię oczyszczania i uzdatniania,
3) budowę nowego zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne,
4) budowę zbiornika na wodę uzdatnioną, - budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy min. 160 i długości ok.1200 mb,
5) utwardzenie parkingu wewnętrznego oraz oświetlenie terenu wokół stacji,
6) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami opiniami oraz pozwoleniami, w tym z pozwoleniem wodno-prawnym, warunkami technicznymi,
7) pozostałe elementy wskazane w PFU i przedmiarze
Program Funkcjonalno – Użytkowy został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl

Zamówienie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45232422-6 - Roboty w zakresie uzdatniania osadów

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy tj. ze względu na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.