eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa sporządzenia operatu szacunkowego w celu określenia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej z uwzględnieniem wartości gruntu i nakładów na nieruchomości, poł. przy ul. BotanicznejOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa sporządzenia operatu szacunkowego w celu określenia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej z uwzględnieniem wartości gruntu i nakładów na nieruchomości, poł. przy ul. Botanicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720351

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego w celu określenia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej z uwzględnieniem wartości gruntu i nakładów na nieruchomości, poł. przy ul. Botanicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df617a5c-9d5d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00118310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020611/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.55 Lp. 54B_ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (BZN)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072522

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.54.2023.NK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 257024,61 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego (2 egz.), dla potrzeb Gminy Miasta Radomia, w celu określenia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej z uwzględnieniem wartości gruntu oraz wartości nakładów na nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 105/2, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
- działka nr 105/52 o pow. 196 m2 (obr. 0320, ark. 232), położona w Radomiu przy ul. Botanicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

70300000-4 - Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 790,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 790,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wycena nieruchomości maszyn i urządzeń Bożena Szeliga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 141752050

7.3.3) Ulica: Leśna 30

7.3.4) Miejscowość: Cerekiew, Zakrzew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-652

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 790,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.