eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa kompleksowego składu i łamania tekstu oraz materiału graficznego wraz z przygotowaniem plików do druku w ramach 8 tytułów czasopism naukowych wydawanych przez Akademię Ignatianum w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego składu i łamania tekstu oraz materiału graficznego wraz z przygotowaniem plików do druku w ramach 8 tytułów czasopism naukowych wydawanych przez Akademię Ignatianum w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357244777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ignatianum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego składu i łamania tekstu oraz materiału graficznego wraz z przygotowaniem plików do druku w ramach 8 tytułów czasopism naukowych wydawanych przez Akademię Ignatianum w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3aee8c2b-b880-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej (strona internetowa prowadzonego postępowania)
https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy
zakupowej dopuszcza się komunikację między wykonawcami a Zamawiającym (nie dot. składania ofert i wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: zp@ignatianum.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls.jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z6.Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. b)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika, 31- 501 Kraków, 26, NIP 6761687491, REGON 357244777 (Administrator). Kontakt z Administratorem: e-mail iod@ignatianum.edu.pl lub pod nr. telefonu 123 999 502.
Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z realizacją zamówienia ofertowego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów,
mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora,art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes; terminy
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem
możliwości udziału w zamówieniu oraz realizacji innych ww. celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą
wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym
profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - cały okres trwania umowy,zgodnie z art. 78 ust. 4 PZP okres przedawnienia roszczeń, okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes,art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mają Państwo
także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym
przez Administratora) innym podmiotom, w tym: osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 PZP, podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom np. kancelariom notarialnym lub prawnym. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z IOD:rodo@jamano.pl. DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB TRZECICH Państwa dane zostały pozyskane w ramach
współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Szczegółowa informacja w Sekcji ogłoszenia powyżej "RODO (obowiązek informacyjny") oraz w Rozdz. SWZ pn. "OBOWIĄZKI INFORMACYJNE wynikające z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/2023/000008

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 1 zamówenia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi łamania i składu, nanoszenie poprawek po korektach językowych i technicznych, przygotowanie plików
produkcyjnych do druku zeszytów w ramach czterech tytułów czasopism naukowych zawierających oprócz tekstu podstawowego i tytułów, również wzory, tabele, wykresy, rysunki, zdjęcia, przypisy, bibliografie etc.) przygotowywanych
do wydania w Wydawnictwie Naukowym Akademii Ignatianum w Krakowie, obejmującej obróbkę elektroniczną treści w wersji elektronicznej zapisanej w pliku lub tradycyjnie na wydruku papierowym (dot. przypadków wprowadzenia do pliku drugiej korekty naniesionej na wydruku papierowym. Część nr 1 zamówienia obejmuje Skład w ramach czterech tytułów czasopism naukowych: „Horyzonty Wychowania”, „Horyzonty Polityki”, „Forum Philosophicum”, „Perspektywy Kultury” o objętości łącznej
193 arkuszy wydawniczych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79822000-2 - Usługi składu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79553000-5 - Komputerowe usługi wydawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna dostarczonych realizacji (próbek) składu i łamania wykonanych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia (operatora DTP)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas Składu

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi łamania i składu, nanoszenie poprawek po korektach językowych i technicznych, przygotowanie plików
produkcyjnych do druku zeszytów w ramach czterech tytułów czasopism naukowych zawierających oprócz tekstu podstawowego i tytułów, również wzory, tabele, wykresy, rysunki, zdjęcia, przypisy, bibliografie etc.) przygotowywanych
do wydania w Wydawnictwie Naukowym Akademii Ignatianum w Krakowie, obejmującej obróbkę elektroniczną treści w wersji elektronicznej zapisanej w pliku lub tradycyjnie na wydruku papierowym (dot. przypadków wprowadzenia do pliku drugiej korekty naniesionej na wydruku papierowym.
Część nr 2 zamówienia obejmuje Skład w ramach czterech tytułów czasopism naukowych: „Multidisciplinary Journal of School Education”, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, „Studia Paedagogica Ignatiana”, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” o objętości łącznej 267 arkuszy wydawniczych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowe warunki i sposób realizacji usług zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (Projekt umowy/ PPU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79822000-2 - Usługi składu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna dostarczonych realizacji (próbek) składu i łamania wykonanych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia (operatora DTP)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas Składu

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że skierują do
realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę zdolną do realizacji zamówienia (operatora DPT), która:
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka, rozumiane w
szczególności jako czynności składu, łamania, nanoszenia poprawek po korektach językowych i technicznych,
przygotowywaniu plików produkcyjnych do druku książek, czasopism itp.),
- posiada znajomość zasad składu i łamania publikacji naukowych, w związku z czym samodzielnie wykonał/a co najmniej
co najmniej 10 prac DTP książek i/ lub czasopism naukowych zawierających minimum 24 strony środka każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do Formularza oferty. Wykaz składa się w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności zawodowej opisanego w rozdz. VII pkt 4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności i jakości
oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia oraz
na potrzeby oceny w pozacenowym kryterium oceny ofert, to jest: 10 realizacji (próbek) publikacji naukowych (książek lub
czasopism) w różnych formatach dostarczonych w formie plików produkcyjnych w formacie PDF, każdy zawierający co
najmniej 16 stron złożonego tekstu to jest montażu elektronicznego publikacji gotowej do druku, rozumianej jako wynik realizacji usługi przygotowania do druku książki naukowej lub czasopisma naukowego, w której zakresie był skład, łamanie,
nanoszenie poprawek po korektach językowych i technicznych, przygotowanie plików produkcyjnych do druku książek lub
czasopism naukowych, zawierających, oprócz tekstu podstawowego i tytułów, również wzory, tabele, wykresy, rysunki,
zdjęcia, przypisy, bibliografie, etc. (Zamawiający nie określa liczby w/w elementów, ale wymaga aby elementy tego rodzaju
znalazły się w każdej z 10 przedłożonych do oceny realizacji/próbce), w tym co najmniej dwie próbki 16 stronicowego
złożonego tekstu w j. angielskim. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zmierza
skierować do realizacji zamówienia więcej niż jednego operatora DTP, to dla każdego z operatorów DTP należy dostarczyć
10 jego realizacji (próbek) publikacji naukowych (książek lub czasopism). Każda z realizacji (próbek) publikacji ma być
wyraźnie przypisana do konkretnej osoby operatora DTP, skierowanej do realizacji zamówienia.
Nie dopuszcza się składania realizacji/próbek w jednym pliku PDF – każdą przedstawioną do badania i oceny publikację proszę umieścić w oddzielnym pliku PDF (to jest proszę przedstawić 10 plików PDF/każdy operator DTP).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści
postanowień niniejszej SWZ, według z jej postanowień oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy udostępnionych przez
Zamawiającego (w przypadku wzorów formularzy udostępnionych przez Zamawiającego – należy albo odpowiednio
wypełnić/ uzupełnić te gotowe wzorce albo gdy wykonawca nie korzysta z w/w gotowych wzorców – wykonawca winien
sporządzić dokumenty/ oświadczenia uwzględniając wszystkie wymagane przez Zamawiającego treści/ informacje). Oferta
winna zawierać podpisany formularz oferty (oferta właściwa) zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto (w tym
podatek VAT, jeśli występuje) na część na która składana jest oferta, dane potrzebne do dokonania oceny w kryterium pozacenowym nr 2 „ Czas Składu”, informację o podwykonawcach, a który winien być złożony wraz z co najmniej następującymi załącznikami:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie
wskazanym w SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z tych wykonawców. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do
Formularza oferty;
2) oświadczenie wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1b do Formularza oferty;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub jego
notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę;
3a) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie to jest tzw. konsorcjów oraz
spółek cywilnych);
4) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.);
5) wykaz podwykonawców (jeśli dot.);
6) w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu wykonawcy zobligowany jest załączyć do oferty:
6.1) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3b
do Formularza oferty) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dla każdego z tych podmiotów odrębnie);
6.2) oświadczenie innego podmiotu trzeciego potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składane na
podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (dla każdego z tych podmiotów odrębnie); Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do Formularza oferty;
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.); Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
Formularza oferty;
8) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IV SWZ.
9) Formularz asortymentowo – cenowy zawierający w szczególności stawkę cenową netto za skład 1 arkusza
wydawniczego, stawkę cenową brutto za skład 1 arkusza wydawniczego oraz podatek VAT (jeśli występuje) oraz wyliczenie ceny oferty (wartość netto i brutto). Wzór formularza stanowi załącznik nr 1B do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zamówienia publicznego. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się także wspólników spółki
cywilnej).
• W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII
pkt 1.1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 1a do Formularza oferty.
• W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w rozdz. VII pkt 4 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do Formularza oferty.
• Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu
stanowiącym załącznik nr 5 do Formularza oferty, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
• Jeżeli Oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru wykonawcy,
jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy PPU
(załącznik nr 2 do SWZ). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w
formularzu niniejszego ogłoszenia szczegółowe określenie rodzaju i zakresu zmian znajduje się w dokumentach zamówienia, w PPU opublikowanym na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.p/pn/ignatianum

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-09 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Wraz z ofertą wykonawca składa stosowne oświadczenie w
zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1a do Formularza oferty. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Ta sama zasada dotyczy składania oświadczenia podmiotów trzecich o niepodleganiu
wykluczeniu przez dany podmiot, na zasoby którego/których wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.
Odnośnie pkt 3.14.) niniejszego ogłoszenia "Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu"
Zamawiający informuje, że dokumentami składanymi w języku angielskim są niektóre przedmiotowe środki dowodowe - co
najmniej dwie próbki/ realizacje składu, o których mowa w rozdz. IV SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.