eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Sukcesywna dostawa żywności do Publicznego Przedszkola nr 1 w SycowieOgłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa żywności do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sycowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA W SYCOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Kaliska 8 56-500 Syców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932223827

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 8

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 627855159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkolekoszalek@onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przedszkolesycow.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49a8e7f6-a15d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa żywności do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sycowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49a8e7f6-a15d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP1.ZP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 343700,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 319641,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso i wędliny, drób

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 27466,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

warzywa i owoce oraz artykuły ogólnospożywcze

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

03132000-5 - Przyprawy nieprzetworzone

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 189283,46 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nabiał

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15881000-7 - Przetwory spożywcze homogenizowane

4.5.5.) Wartość części: 39892,80 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Woda

4.5.3.) Główny kod CPV: 41100000-0 - Woda naturalna

4.5.5.) Wartość części: 3600,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ryby

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03310000-5 - Ryby, skorupiaki i produkty wodne

4.5.5.) Wartość części: 33739,47 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ziemniaki

4.5.3.) Główny kod CPV: 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

4.5.5.) Wartość części: 5840,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 39835,74 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jaja

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 4000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3542,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3542,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3542,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANS-WOD SYLWESTER GŁĄB

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 752-128-25-36

7.3.3) Ulica: Ul. Oławska 27

7.3.4) Miejscowość: Namysłów

7.3.5) Kod pocztowy: 46-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3542,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-20 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.