eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastków Kościelny › Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.Ogłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Miastków Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miastkowkoscielny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-307ad356-97d4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022618/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043495

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 261305 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny na wskazanych poniżej liniach użyteczności publicznej.

Nazwa linii komunikacyjnej:
1. M11 – Miastków Kościelny – Brzegi – Zasiadały – 11,1km -14/2/0
2. M12 – Miastków Kościelny – Kruszówka – Miastków Kościelny – 14,4 km – 8/0/2
3. M13 – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Miastków Kościelny – 22,6 km – 4/0/0
4. M14 – Miastków Kościelny – Glinki – Ryczyska – Miastków Kościelny – 9,4 km – 4/0/0
5. M15 – Miastków Kościelny – Zwola – Ryczyska – Miastków Kościelny – 11,3 km -2/2/0
6. M16 – Miastków Kościelny – Oziemkówka – Miastków Kościelny – 16,4 km – 0/0/2
7. M17 – Oziemkówka – Zgórze – Przykory – Oziemkówka – 22,8 km – 3/0/0

3/4/2 – oznacza odpowiednio: od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) i w dni nauki szkolnej/dni wolne od nauki szkolnej/niedziele i święta
Roczna (planowana) ilość wozokilometrów – 111 735,8
Długość linii komunikacyjnej: 108,0 km
B. Zamawiający wymaga dyspozycyjności Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego w godzinach od 6:00 do 20:00.
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą i będzie stanowił załącznik do zawartej Umowy.
Zamawiający informuje, że oferowana cena obejmuje także opiekę nad dziećmi na wszystkich liniach. Zamawiający zastrzega, że opiekunem nie może być kierowca.
Zamawiający informuje, że opiekun jest wymagany na pięciu liniach M11, M12, M13, M14, M17.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w dokumentach zamówienia.

C. Za wykonywanie przedmiotu umowy będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci prawa do wykonywania usługi użyteczności publicznej na przedmiotowych liniach komunikacyjnych, w tym pobierania pożytków za sprzedaż biletów i opłat dodatkowych oraz prawo do rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w wyniku stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym, a określonych w ustawie z 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz.295 ze zm. ) oraz rekompensata.

D. Zamawiający dopuszcza maksymalną dopłatę do wysokości poniesionej straty przez Wykonawcę jednak nie większej niż do wysokości otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach podpisanej umowy powiększonej o 10% udziału własnego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bądź nie wypłacenie dopłaty w przypadku nie otrzymania dotacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

E. Poza tym Zamawiający nie dopuszcza innej formy wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca ponosić będzie w całości koszty i ryzyko wykonywanej koncesji.

F. Wymagane jest świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu Wykonawcy autobusów, które będą wykorzystywane do realizacji zadania, odpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym, klasa emisji spalin conajmniej Euro 5 lub wyższy, ponadto Organizator wymaga aby Koncesjonariusz dysponował min:
a. 1 autobusem 52 osobowym,
b. 3 autobusami 50 osobowymi,
c. 2 autobusami 30 osobowymi
d. 2 autobusami 20 osobowymi

G. Wymagane jest świadczenie usług w ramach przedmiotu zamówienia autobusami spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), odnoszących się do autobusów regularnej komunikacji publicznej. Nie dopuszcza się świadczenia usług przewozowych autobusem/autobusami zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM".

H. Informacje dodatkowe:
1. świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywane w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę zwanego dalej „Komunikacją Gminną”, usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (w tym również wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów) oraz zwierząt na liniach lokalnych, z tym że w okresie realizacji zajęć szkolnych z wyjątkiem dni wolnych od tych zajęć – również usług przewozu dzieci między miejscem zamieszkania a placówkami dydaktyczno- wychowawczymi i opiekuńczymi,
2. prowadzenie sprzedaży biletów przejazdowych i kontroli dokumentów przewozu (ważnego biletu oraz dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego),
3. publikowanie informacji dla pasażera na przystankach, w autobusach, na swojej stronie internetowej oraz poprzez profil w mediach społecznościowych,
4. zapewnienie opieki nad dziećmi w środkach transportu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 447474,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 519474,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 447474,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe Janusz Wołoszka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8261017877

7.3.3) Ulica: Marii Konopnickiej

7.3.4) Miejscowość: Miastków Kościelny

7.3.5) Kod pocztowy: 08-420

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 447474,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.