eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastków Kościelny › Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Miastków Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miastkowkoscielny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-307ad356-97d4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022618/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Częścią 4 SWZ
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Częścią 19 SWZ
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 261305 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny na wskazanych poniżej liniach użyteczności publicznej.

Nazwa linii komunikacyjnej:
1. M11 – Miastków Kościelny – Brzegi – Zasiadały – 11,1km -14/2/0
2. M12 – Miastków Kościelny – Kruszówka – Miastków Kościelny – 14,4 km – 8/0/2
3. M13 – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Miastków Kościelny – 22,6 km – 4/0/0
4. M14 – Miastków Kościelny – Glinki – Ryczyska – Miastków Kościelny – 9,4 km – 4/0/0
5. M15 – Miastków Kościelny – Zwola – Ryczyska – Miastków Kościelny – 11,3 km -2/2/0
6. M16 – Miastków Kościelny – Oziemkówka – Miastków Kościelny – 16,4 km – 0/0/2
7. M17 – Oziemkówka – Zgórze – Przykory – Oziemkówka – 22,8 km – 3/0/0

3/4/2 – oznacza odpowiednio: od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) i w dni nauki szkolnej/dni wolne od nauki szkolnej/niedziele i święta
Roczna (planowana) ilość wozokilometrów – 111 735,8
Długość linii komunikacyjnej: 108,0 km
B. Zamawiający wymaga dyspozycyjności Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego w godzinach od 6:00 do 20:00.
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą i będzie stanowił załącznik do zawartej Umowy.
Zamawiający informuje, że oferowana cena obejmuje także opiekę nad dziećmi na wszystkich liniach. Zamawiający zastrzega, że opiekunem nie może być kierowca.
Zamawiający informuje, że opiekun jest wymagany na pięciu liniach M11, M12, M13, M14, M17.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w dokumentach zamówienia.

C. Za wykonywanie przedmiotu umowy będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci prawa do wykonywania usługi użyteczności publicznej na przedmiotowych liniach komunikacyjnych, w tym pobierania pożytków za sprzedaż biletów i opłat dodatkowych oraz prawo do rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w wyniku stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym, a określonych w ustawie z 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz.295 ze zm. ) oraz rekompensata.

D. Zamawiający dopuszcza maksymalną dopłatę do wysokości poniesionej straty przez Wykonawcę jednak nie większej niż do wysokości otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach podpisanej umowy powiększonej o 10% udziału własnego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bądź nie wypłacenie dopłaty w przypadku nie otrzymania dotacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

E. Poza tym Zamawiający nie dopuszcza innej formy wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca ponosić będzie w całości koszty i ryzyko wykonywanej koncesji.

F. Wymagane jest świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu Wykonawcy autobusów, które będą wykorzystywane do realizacji zadania, odpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym, klasa emisji spalin conajmniej Euro 5 lub wyższy, ponadto Organizator wymaga aby Koncesjonariusz dysponował min:
a. 1 autobusem 52 osobowym,
b. 3 autobusami 50 osobowymi,
c. 2 autobusami 30 osobowymi
d. 2 autobusami 20 osobowymi

G. Wymagane jest świadczenie usług w ramach przedmiotu zamówienia autobusami spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), odnoszących się do autobusów regularnej komunikacji publicznej. Nie dopuszcza się świadczenia usług przewozowych autobusem/autobusami zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM".

H. Informacje dodatkowe:
1. świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywane w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę zwanego dalej „Komunikacją Gminną”, usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (w tym również wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów) oraz zwierząt na liniach lokalnych, z tym że w okresie realizacji zajęć szkolnych z wyjątkiem dni wolnych od tych zajęć – również usług przewozu dzieci między miejscem zamieszkania a placówkami dydaktyczno- wychowawczymi i opiekuńczymi,
2. prowadzenie sprzedaży biletów przejazdowych i kontroli dokumentów przewozu (ważnego biletu oraz dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego),
3. publikowanie informacji dla pasażera na przystankach, w autobusach, na swojej stronie internetowej oraz poprzez profil w mediach społecznościowych,
4. zapewnienie opieki nad dziećmi w środkach transportu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:
Cena - waga kryterium 40%
Dojazd autobusu zastępczego – waga kryterium 10%
Europejski standard emisji spalin – waga kryterium 30%
Rok produkcji posiadanego taboru- waga kryterium 20%

Punkty za poszczególne kryteria badanej oferty będą obliczone wg wzoru:
Coferty = P1 + P2 + P3 + P4

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dojazd autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Europejski standard emisji spalin

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji posiadanego taboru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Część 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 200 000 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych).
• Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych (słownie złotych: sto tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) zamówienia polegające na:
o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu drogowego o łącznej wielkości pracy przewozowej nie mniejszej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) wozokilometrów oraz
o minimum 1 rok świadczenia usług w zakresie Publicznego Transportu Drogowego.
• Wymagane jest świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu Wykonawcy autobusów, które będą wykorzystywane do realizacji zadania, odpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym, klasa emisji spalin co najmniej Euro 5 lub wyższa, ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował min:
o 1 autobusem 52 osobowym,
o 3 autobusami 50 osobowymi,
o 2 autobusami 30 osobowymi
o 2 autobusami 20 osobowymi
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w szczególności co najmniej przedstawi:
a) Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania usługi, co najmniej 6 osób było, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

3. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt Ad. 1) lit.d zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
Zgodnie z zapisami SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – składanych na wezwanie zamawiającego;
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór Wykazu stanowi załącznik nr 7 do
SWZ; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 9.

4) Dokumenty potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5)Aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanych na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001r. o transporcie drogowym.

6) Wykaz posiadanego taboru wraz z potwierdzeniem standardu emisji spalin wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami– druk własny Wykonawcy.

7) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych (słownie złotych: sto tysięcy złotych).

8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę — jeżeli dotyczy - załącznik nr 5 do SWZ.
Zgodnie ze SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, odpowiednio na dzień składania ofert, składane wraz z ofertą przez wykonawców w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału w postępowaniu;
1) Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wykaz dowodów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
3) Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów musi przedstawić zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które powinno być sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności innych podmiotów w ramach wyjaśnienia lub uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnymi oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 ppkt 1), oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Oświadczenie Wykonawców - wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 8 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub poświadczona kopia ) - załącznik Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;
1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;
a) ust. 1 pkt 2 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) ust. 1 pkt. 2 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
c) ust. 1 pkt 2 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
Zgodnie ze SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy

1. Organizator dopuszcza istotne zmiany postanowień treści zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Operatora w przypadku:
1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz kwota maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 7 i 8 Umowy,
2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy – w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa.

2. Jakakolwiek zmiana Umowy, w tym również wszelkie zmiany treści załączników do Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.