eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na 6 zadań (części) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na 6 zadań (części) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17 W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSP nr 17

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356566651

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czarnogórska 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-638

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 655 35 04

1.5.8.) Numer faksu: (12) 655 51 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kier.gosp@zsp17.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp17.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.podstawowa.zsp17.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na 6 zadań (części) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b389c48-8975-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049465/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykulów żywnościowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051644/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP17.U/ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 509133,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa nabiału i jego przetworów:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę nabiału i jego przetworów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie zgodnie ze stanowiącym Załącznikiem nr 4.1 do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie asortymentowo-cenowe”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15431000-8 - Margaryna i podobne produkty

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 61358,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa mięsa, drobiu i ich przetworów oraz wędlin:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę mięsa, drobiu i ich przetworów oraz wędlin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie zgodnie ze stanowiącym Załącznikiem nr 4.2 do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia
– zestawienie asortymentowo-cenowe”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 114372,52 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Dostawa pieczywa i produktów piekarniczych:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę pieczywa i produktów piekarniczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie zgodnie ze stanowiącym Załącznikiem nr 4.3 do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie asortymentowo-cenowe”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 15430,80 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Dostawa artykułów ogólnospożywczych:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów ogólnospożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie zgodnie ze stanowiącym Załącznikiem nr 4.4 do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie asortymentowo-cenowe”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142100-9 - Miód naturalny

15321000-4 - Soki owocowe

15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15981000-8 - Wody mineralne

4.5.5.) Wartość części: 95715,96 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Dostawa świeżych warzyw i owoców:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie zgodnie ze stanowiącym Załącznikiem nr 4.5 do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie asortymentowo-cenowe”

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 181101,90 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Dostawa mrożonek i ryb mrożonych:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę mrożonek i ryb mrożonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie zgodnie ze stanowiącym Załącznikiem nr 4.6 do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie asortymentowo-cenowe”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

15331170-9 - Warzywa mrożone

15332100-5 - Przetworzone owoce

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 41153,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46287,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46287,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46287,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8680000752

7.3.4) Miejscowość: Bochnia

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46287,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art.255 pkt.2 ustawy PZP zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W zakresie części 2 zostały złożone dwie oferty, które zostały odrzucone. Tym samym Zamawiający zobowiązany był do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113300,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124968,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 17 lutego 2022 roku do godz.10.00, w postępowaniu w zakresie części 3 nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93032,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93032,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93032,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181002068

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93032,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W zakresie części 5 została złożona jedna oferta, która została odrzucona. Tym samym Zamawiając zobowiązany był do unieważnienia postępowania na podstawie art 255 pkt 2 ustawy PZP.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 17 lutego 2022 roku do godz. 10.00, w postępowaniu w zakresie części 6 nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.