eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Prawo jazdy kategorii B"Ogłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu
pn. „Prawo jazdy kategorii B"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 556460427

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.sikorska@powiat.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu
pn. „Prawo jazdy kategorii B"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dbf14dd-a2fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00113953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023262/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kurs pn. Prawo jazdy kategorii B w ramach projektu ZOSTAŃ ZAWODOWCEM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078695

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.272.15.2023.MS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 120073,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kursu dla 44 uczniów ze szkół Technikum nr 3 w Malborku oraz Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w zakresie nauki jazdy kategorii B, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia udzielany jest w całości.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109780,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93720,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW NAUKA JAZDY "FALKEN" MARTA FALGOWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5792125368

7.3.3) Ulica: Aleja Wojska Polskiego, nr 516, lok. 30

7.3.4) Miejscowość: Malbork

7.3.5) Kod pocztowy: 82-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-16

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości:
Wartość całkowita brutto za kurs z egzaminem państwowym dla 44 osób: 93.720,00 zł brutto,
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych i zero groszy brutto)
w tym:
wartość brutto za kurs z egzaminem państwowym dla 1 osoby: 2.130,00 zł brutto,
2. Wartość brutto prawa opcji dla 12 osób: 25.560,00 zł brutto,
Łączna wartość zamówienia podstawowego z prawem opcji: 119.280,00 zł brutto.
3. Liczba uczestników skierowanych na kurs wskazanych w tabeli w Formularzu (44 uczniów) są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty. Liczba uczestników może ulec zwiększeniu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia o czym poinformuje Zamawiający drogą mailową Wykonawcę, ale ogólna wartość realizowanej usługi nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie (tj. kwoty, którą Zamawiający zabezpieczył na realizację niniejszego postępowania w wysokości 120.073,04 zł brutto). Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający uruchamia prawo opcji na podstawie zapisu pkt 5 Rozdziału 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia dla dodatkowych 12 uczestników – łączna liczba uczestników z zamówienia podstawowego oraz z prawa opcji wynosi 56 uczniów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.