eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Prawo jazdy kategorii B"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu
pn. „Prawo jazdy kategorii B"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 556460427

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.sikorska@powiat.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu
pn. „Prawo jazdy kategorii B"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dbf14dd-a2fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023262/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kurs pn. Prawo jazdy kategorii B w ramach projektu ZOSTAŃ ZAWODOWCEM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://powiatmalbork.
ezamawiajacy.pl.
2. Oferty, oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się jednym z poniższych
sposobów:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- elektronicznym podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania
techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych, jak również
sposób ich sporządzenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się
szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez
Wykonawcę (Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Malborskiego:
https://powiatmalbork.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę
wczytania do Systemu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w dokumencie Intrukcja_Wykonawca dostępnym w
zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ, w szczególności
w Rozdziale 8 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.272.15.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 120073,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kursu dla 44 uczniów ze szkół Technikum nr 3 w Malborku oraz Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w zakresie nauki jazdy kategorii B, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia udzielany jest w całości.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz załącznikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości posiadanego budżetu – 120.073,04 zł brutto.
 Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia liczby uczestników kursu maksymalnie do kwoty 120.073,04 zł brutto, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego oraz z możliwości wyniknięcia oszczędności.
 W sytuacji gdy wartość wynagrodzenia całkowitego brutto najkorzystniejszej oferty (za kurs dla 44 osób) będzie niższa od wysokości posiadanego budżetu, Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania różnicy poprzez skierowanie większej liczy uczniów, po cenie jednostkowej zaproponowanej w ofercie.
 W przypadku zwiększenia liczby uczestników, o których mowa powyżej, cena kursu dla osób skierowanych w ramach prawa opcji, nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie przez Wykonawcę i określona w umowie. Niewyczerpanie wartości, o której mowa powyżej
nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.
 Liczba uczestników skierowanych na kurs wskazanych w tabeli w Formularzu (44 uczniów) są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty. Liczba uczestników może ulec zwiększeniu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia o czym poinformuje Zamawiający drogą mailową Wykonawcę, ale ogólna wartość realizowanej usługi nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie (tj. kwoty, którą Zamawiający zabezpieczył na realizację niniejszego postępowania w wysokości 120.073,04 zł brutto). Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:
A – cena oferty 60%
B – doświadczenie wykładowcy/instruktora w szkoleniu kierowców
z zakresu prawa jazdy kategorii B w części teoretycznej 40%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru:


LP = A + B
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykładowcy/instruktora w szkoleniu kierowców z zakresu prawa jazdy kategorii B w części teoretycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w zakresie kategorii B prawa jazdy zgodnie
z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U.2021.1212 t.j. z dnia 2021.07.05).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy Wykonawca musi spełnić samodzielnie powyższy warunek.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na potencjale pomiotów trzecich, bądź realizacja odbywać się będzie z udziałem podwykonawców, każdy z nich musi spełnić samodzielnie powyższy warunek.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.:
- dysponować co najmniej 2 osobami zdolnymi do prowadzenia kursu w części
praktycznej, które posiadają kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.1212 t.j. z dnia 2021.07.05), a także aktami wykonawczymi do niej.
- Informacje w formie wykazu osób - załącznik nr 5 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
(Zamawiający odstąpi od wezwania w sytuacji, gdy Wykonawca zaznaczy w Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, iż pozwala samodzielnie pobrać wymagany dokument Zamawiającemu).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
− dokumenty, o których mowa w pkt 1a) składa każdy z Wykonawców,
− dokumenty, o których mowa w pkt 2) składa każdy z Wykonawców,
– jeśli dotyczy.
2. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) aktualny wpis do rejestru uprawniający do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w zakresie kategorii B prawa jazdy;
 Wykonawca, może w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać numer rejestru pod którym widnieje, że posiada powyższe uprawnienia;
 W sytuacji gdy Wykonawca polegać będzie na potencjale trzecim bądź realizacja odbywać się będzie z udziałem podwykonawców, może on wskazać numer rejestru pod którym widnieją, że posiadają powyższe uprawnienia w Formularzu ofertowym w miejscu do tego wskazanym;
 We wskazanej powyższej sytuacji umożliwi Zamawiającemu samodzielne pobranie dokumentu w celu weryfikacji.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ)
Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca,
 Podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy
 każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy)
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 3 do SWZ).
4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów
– jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 4 do SWZ).
5) Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności
– jeśli dotyczy.
6) Pełnomocnictwo
 w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
 Pełnomocnictwa, określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik muszą być w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa, bądź kopii notarialnej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 Etap 1 i 2 pkt 2) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą,
co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
10. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zamawiającego będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy
Zamawiający, zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie/ przesunięcie terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego
o wydłużenie/przesunięcie terminu realizacji usługi i szczegółowo to uzasadni. Powyższa zgoda jest uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przesunięcie/wydłużenie terminu realizacji usługi nie będą naliczane kary umowne.
* Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji usługi może ulec zmianie z uwagi na organicznie spowodowane z przyczyn natury organizacyjnej np. sytuacją niemożliwą do przewidzenia przez strony. – Wykonawcy w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do roszczeń dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przesunięcie terminu za zgodą Zamawiającego jest również możliwe z przyczyn natury organizacyjnej, gdy będzie to korzystne dla uczestników szkolenia.
3. Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował jako szkoleniowców na szkolenie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę o doświadczeniu nie niższym, niż wymagał tego Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana kadry wymaga zgody Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może dokonać zmiany miejsca realizacji szkolenia, przy czym lokalizacja nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego. Zmiana miejsca szkolenia wymaga zgody Zamawiającego.
5. Zmiany umowy dopuszczalne są w następującym zakresie:
1) w zakresie zmiany ilości uczestników objętych zamówieniem, w przypadku konieczności dokonania takiej zmiany leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikającej z czynników zewnętrznych od niego niezależnych,
2) w zakresie wartości umowy zamówienia, w przypadku zmiany ilości uczestników przez Zamawiającego – o wartość kwoty przeliczonej na osobę, określoną w Ofercie Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia innych zmian które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie spowodują istotnej zmiany zamówienia.
6. Strony ustalają, że w przypadku gdyby realizacja zamówienia przestanie leżeć w interesie Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie Projektu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
7. Wszystkie postanowienia wymienione w powyższych punktach stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.
Szczegółowe zapisy w Rozdziale 20 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
• art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Wartość szacunkowa postępowania dla 44 uczestników wynosi 118.000,00 zł.
Wartość szacunkowa z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 120.073,04 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.