eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieńsk › Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy KamieńskOgłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kamieńsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 50

1.5.2.) Miejscowość: Kamieńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamiensk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamiensk.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kamiensk.pl oraz https://bip.kamiensk.com.pl zawierające odesłanie na Platformę przetargową pod adresem:https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kamieńsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b1faabf-9c94-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00113509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023912/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kamieńsk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056726

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIOŚZP.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157500,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Kamieńsk. Dostawy odbywać się będą poprzez sukcesywne tankowanie kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu typu. kosiarki).
Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego zamówień częściowych (pisemne zamówienie, e-mail), określających zapotrzebowanie. Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia wynosi 200 litrów.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zamówioną benzynę na własny koszt środkiem transportu wyposażonym w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację, maksymalnie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia (pisemne zamówienia, e-mail).
Maksymalne zapotrzebowanie – 2.800 litrów, minimalna ilość benzyny bezołowiowej do zakupienia, której zobowiązuje się Zamawiający w trakcie realizacji umowy – 2.300 litrów.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach w tym m. in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U z 2022r poz. 1315 ze zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz. U z 2022r poz. 403 ze zm.) oraz wydanych na podstawie w/w ustaw aktów wykonawczych w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U z 2015r poz. 1680 ze zm.). Wykonawca przedstawi na dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.5.) Wartość części: 14831,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Kamieńsk. Dostawy odbywać się będą poprzez sukcesywne tankowanie zbiornika o pojemności 2.700,00 l zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego.
Maksymalne zapotrzebowanie – 23.000 litrów, minimalna ilość oleju napędowego do zakupienia, której zobowiązuje się Zamawiający w trakcie realizacji umowy – 20.000 litrów.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach w tym m. in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U z 2022r poz. 1315 ze zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz. U z 2022r poz. 403 ze zm.) oraz wydanych na podstawie w/w ustaw aktów wykonawczych w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U z 2015r poz. 1680 ze zm.). Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego zamówień częściowych (pisemne zamówienie, e-mail), określających zapotrzebowanie. Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia wynosi 2000 litrów.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zamówiony olej napędowy na własny koszt środkiem transportu wyposażonym w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację, maksymalnie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia (pisemne zamówienia, e-mail).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 142669,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18242,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18242,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18242,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROLAN Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 772-241-32-41

7.3.3) Ulica: Zgoda 14

7.3.4) Miejscowość: Radomsko

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18242,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 171621,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172322,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 171621,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROLAN Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 772-241-32-41

7.3.3) Ulica: Zgoda 14

7.3.4) Miejscowość: Radomsko

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 171621,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.