eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieńsk › Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy KamieńskOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kamieńsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 50

1.5.2.) Miejscowość: Kamieńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamiensk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamiensk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kamieńsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b1faabf-9c94-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023912/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kamieńsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kamiensk.pl oraz https://bip.kamiensk.com.pl zawierające odesłanie na Platformę przetargową pod adresem:https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
(zwaną dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 pzp, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych opisanych w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt., jpg. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w
rozdziale 7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wyłącznie poprzez Platformę
przetargową.
Pozostałe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej opisano w Rozdziale 8
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Kamieńsk reprezentowana przez Burmistrza
Kamieńska ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk tel. +044 681 71 23 faks +044 681 71 53 www.kamiensk.pl,
www.bip.kamiensk.com.pl
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Tomasz Jafra
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kamieńsk” prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Pozostałe informacje dot. RODO zawarto w Rozdziale 28 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIOŚZP.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 157500,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Kamieńsk. Dostawy odbywać się będą poprzez sukcesywne tankowanie kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu typu. kosiarki).
Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego zamówień częściowych (pisemne zamówienie, e-mail), określających zapotrzebowanie. Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia wynosi 200 litrów.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zamówioną benzynę na własny koszt środkiem transportu wyposażonym w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację, maksymalnie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia (pisemne zamówienia, e-mail).
Maksymalne zapotrzebowanie – 2.800 litrów, minimalna ilość benzyny bezołowiowej do zakupienia, której zobowiązuje się Zamawiający w trakcie realizacji umowy – 2.300 litrów.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach w tym m. in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U z 2022r poz. 1315 ze zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz. U z 2022r poz. 403 ze zm.) oraz wydanych na podstawie w/w ustaw aktów wykonawczych w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U z 2015r poz. 1680 ze zm.). Wykonawca przedstawi na dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 14831,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Kamieńsk. Dostawy odbywać się będą poprzez sukcesywne tankowanie zbiornika o pojemności 2.700,00 l zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego.
Maksymalne zapotrzebowanie – 23.000 litrów, minimalna ilość oleju napędowego do zakupienia, której zobowiązuje się Zamawiający w trakcie realizacji umowy – 20.000 litrów.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach w tym m. in. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U z 2022r poz. 1315 ze zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz. U z 2022r poz. 403 ze zm.) oraz wydanych na podstawie w/w ustaw aktów wykonawczych w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U z 2015r poz. 1680 ze zm.). Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego zamówień częściowych (pisemne zamówienie, e-mail), określających zapotrzebowanie. Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia wynosi 2000 litrów.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zamówiony olej napędowy na własny koszt środkiem transportu wyposażonym w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację, maksymalnie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia (pisemne zamówienia, e-mail).

4.2.5.) Wartość części: 142669,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie dla żadnej z Części zamówienia.
6.1.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Dla każdej z Części zamówienia odrębnie:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie spełniania tego warunku dla każdej z Części zamówienia. O udzielenie zamówienia na realizację każdej z Części zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże iż posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw (wymagana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2022r poz. 1385 ze zm.).
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1 SWZ.
6.1.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie dla żadnej z Części zamówienia.
6.1.4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie dla żadnej z Części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Część 1 zamówienia:
Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw (wymagana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne).
Część 2 zamówienia:
Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw (wymagana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), o których mowa w ust. 11.4-11.7;
3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy). W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r poz. 2452).
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w projektowanych
postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający uzupełnia informacje dot. terminu wykonania zamówienia
4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Dla każdej z Części zamówienia odrębnie Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia określony w
rozdziale 3 SWZ sukcesywnie w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.2.
4.2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku osiągnięcia wartości zobowiązania określonej w § 3 ust. 1 umowy dla danej
części zamówienia lub upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w zależności, które w tych zdarzeń nastąpi
wcześniej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie wykonawcy następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych
w pkt. 4.3. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie, podlegają karze
pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.