eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Wykonanie projektu wielobranżowego przebudowy wejścia do Biblioteki ANS w KoninieOgłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie projektu wielobranżowego przebudowy wejścia do Biblioteki ANS w Koninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311000031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przyjaźni 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 249 72 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@konin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_konin

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_konin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu wielobranżowego przebudowy wejścia do Biblioteki ANS w Koninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7166009f-9e17-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062545

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ANS-K-BAG.2631.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 120000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie przy ul. Wyszyńskiego 3c.
Prace podlegające zaprojektowaniu:
- przebudowa wejścia głównego do biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wód deszczowych/ opadowych;
- przebudowa pomieszczeń na pierwszym piętrze;
- przebudowa ciągu komunikacyjnego na parterze;
- wymiana drzwi rozsuwanych między czytelniami w bibliotece;
- odwodnienie piwnic oraz wykonanie izolacji fundamentów od strony dziedzińca oraz od strony południowej;
- częściowa wymiana skorodowanych rur centralnego ogrzewania oraz wymiana grzejników
w piwnicy;
- wymiana rur głównego przyłącza wody do kompleksu budynków przy ul. Wyszyńskiego 3c;
- wymiana oświetlenia w całej bibliotece na ledowe;
- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p. poż.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 144648,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144648,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 144648,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730023544

7.3.3) Ulica: ul. Piotra Skargi 3/1

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-416

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 144648,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 118 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety społecznej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.