eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2023-2025Ogłoszenie z dnia 2023-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2023-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wysokomazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludowa 15A

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862752417

1.5.8.) Numer faksu: 862753153

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@wysokomazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokomazowiecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7de0008d-9d50-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2023-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7de0008d-9d50-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00111217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040729/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059600

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z sukcesywną dostawą, transportem Wykonawcy, tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2023-2025.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) tablice rejestracyjne samochodowe – 9 500 kpl.
2) tablice samochodowe do przyczep – 1 200 szt.
3) tablice motocyklowe (ciągnikowe) – 1 200 szt.
4) tablice motorowerowe – 300 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

34928470-3 - Elementy oznakowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 507129,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 532396,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 507129,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TABLA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430956493

7.3.3) Ulica: Diamentowa 7b

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-447

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 507129,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.