eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Roboty remontowe rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich - Kraków Małopolska 2023.Ogłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty remontowe rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 123000513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Evry 4

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mcsir.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcsir.nowytarg.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mcsir_nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93a501ec-9e45-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00109427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006524/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty remontowe w Miejskiej Hali Lodowej w ramach przygotowania obiektu do IGRZYSK EUROPEJSKICH KRAKÓW – MAŁOPOLSKA 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065192

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MCSiR.262.1.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe wewnętrznych rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy.
Zakres prac obejmuje wymianę istniejących rozdzielni RO-2, RS-20 i RS-10 w Miejskiej Hali Lodowej na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania obiektu podczas rozgrywania zawodów w boksie w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023.
Szczegóły zamówienia określa Dokumentacja Projektowa na którą składa się:
Załącznik nr 6 – Przedmiar Robót stanowiący integralną część niniejszej dokumentacji;
Załącznik nr 7a – Projekt Wykonawczy (część opisowa i rysunkowa);
Załącznik nr 7b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31213100-3 - Rozdzielnie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117802,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL ELECTRIC Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 491893256

7.3.3) Ulica: ul. Jerzmanowskiego 40/10

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-836

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.