eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gnojnik › Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.GnojnikOgłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNOJNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 363

1.5.2.) Miejscowość: Gnojnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-864

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gnojnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl (https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f346d5c6-e570-4aae-88e4-cb872f5d179a); www.gnojnik.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39e12849-a156-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067956/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072345

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiD.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonania:
• ostatecznego, docelowego projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego budynku przy uwzględnieniu wszystkich wytycznych i uwarunkowań
• dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:
- projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie obszarów termomodernizowanych dla przedmiotowego budynku;
- prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych przewidzianych do realizacji;
- dokumentacje powykonawcze zrealizowanego budynku, w tym branżowe
• harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych
• uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;
• o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
• Wykonania robót budowlanych instalacyjno-wykończeniowych przedmiotowego budynku w tym termomodernizacyjnych według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, PFU, SWZ oraz audytami energetycznymi.
Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na własny koszt.
Prace przy termomodernizacji obiektu polegać będą na wykonaniu następującego zakresu prac:
• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
o Wymiana kotłowni:
− Demontaż istniejących kotłów,
− Demontaż instalacji c.o. orurowania, pomp, grzejników,
− Demontaż systemu kominowego,
− Montaż gazowych kotłów kondensacyjnych,
− Montaż dedykowanego do kotłów systemu spalinowego,
− Modernizacja orurowania, pomp, armatury, na potrzeby instalacji nowych gazowych kotłów kondensacyjnych,
− Montaż systemu detekcji gazu,
− Montaż systemu uzdatniania wody,
− Przeróbki instalacji elektrycznej w celu podłączenia nowych urządzeń,
− Przeprowadzenie prób i testów przed rozruchem kotłowni,
− Montaż liczników energii umożliwiających opomiarowanie instalacji.
o Zastosowanie automatyki pogodowej w węźle cieplnym,
o Wymiana grzejników,
o Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w salach,
o Montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych,
o Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w salach lekcyjnych oraz w pomieszczeniach biurowych.
• Demontaż skośnych daszków wraz z żelbetowymi tarasami stanowiącymi oparcie dla daszków
• Przebudowa stropodachu,
• Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej:
o Wymiana źródła ciepła na cwu
o Montaż nowego zasobnika
• Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm i o współczynniku przewodzenia ciepła niższym bądź równym 0,042 W/(m•K).
• Ocieplenie stropodachu wełną mineralną, lub styropianem i styropapą o współczynniku przewodzenia ciepła niższym bądź równym 0,040 W/(m•K) i o grubości 30 cm,.
• Wymiana stolarki okiennej na stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U= 0,9 W/(m2•K).
• Wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 W/(m2•K).
• Wymiana instalacji elektrycznej (całej) i opraw na oprawy ze źródłami światła na typu LED.
• Wymiana instalacji alarmowej i monitoringu.
• Przebudowę klatki schodowej w żółtym budynku (po gimnazjum), przebudowę schodów zewnętrznych do kuchni i zaplecza
• Przebudowa sanitariatów w budynku żółtym (stare gimnazjum) - przebudowa na wszystkich piętrach. Toalety dla chłopców i dziewcząt na każdym z pięter. Toaleta dla personelu na 3 piętrze.
• Naprawę uszkodzonego stopnia przy wejściu głównym,
• Remont Sali lekcyjnej nr 14,
• Wydzielenie p.poż klatki schodowej zgodnie z zapisami ekspertyzy stanowiącą zał nr 1 do niniejszego opracowania.
• Wykonanie posadzki w całym budynku (sale, korytarze z wyłączeniem sanitariatów) z wykładziny PCV lub winylu z dostosowanych do ogrzewania podłogowego.
• Naprawa ściany szczytowej Sali gimnastycznej w oparciu o stosowną ekspertyzę techniczną.
• Montaż rolet zewnętrznych na oknach szkoły - na elewacji od drogi DK75.
• Montaż rolet zaciemniających wewnętrznych we wszystkich salach.
• Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń: pracowni komputerowych, sekretariatu, gabinetu dyrektora, gabinetu wicedyrektora.
• Wymiana opaski z kostki brukowej dookoła całego budynku oraz remont zapadnięć kostki dookoła budynku oraz dojścia do sali gimnastycznej.
• Wymiana dachu na budynku gimnazjum - wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz pokrycia.
• Wymiana pokrycia dachu na sali gimnastycznej.
• Przebudowa stropodachu na jadalni ze świetlikiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy - zał. nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, wszystkie z ceną znacznie przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.