eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Zagospodarowanie terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie - sektor IV" w ramach zadania "Rozwój systemu zieleni w Jarocinie (...)Ogłoszenie z dnia 2022-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie – sektor IV” w ramach zadania „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie (…)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 749 95 00

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 22 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie – sektor IV” w ramach zadania „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie (…)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3669a9ed-7205-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009013/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zagospodarowanie terenu zieleni parku przy ulicy Szubianki oraz pasa zieleni wzdłuż ulicy Wrocławskiej w Jarocinie - sektor IV w ramach zadania budżetowego "Rozwój systemu zieleni w Jarocinie (...)"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0143/16-00 z dnia 22.11.2017r. wraz aneksami

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010281/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2686002,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie
z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacja robót polegających na Zagospodarowaniu terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie – sektor IV” wraz z roczną pielęgnacją nasadzonych roślin i modernizacją 3 kładek zlokalizowanych w parku przy ul. Szubianki.
2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0143/16-00 z dnia 22.11.2017r. wraz aneksem nr 1 z dnia 01.08.2018r. nr POIS.02.05.00-00-0143/16-01, aneksem nr 2 z dnia 28.05.2019 r. nr POIS.02.05.00-00-0143/16-02, aneksem nr 3 POIS.02.05.00-00-0143/16-03 z dnia 11.12.2019r i aneksem nr POIS.02.05.00-00-0143/16-04 z dnia 15.09.2021r.
3. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań:
1) Zadanie nr 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku przy ul. Szubianki w Jarocinie – sektor IV w zakresie wykonania nawierzchni mineralnej, nawierzchni drewnianej, nawierzchni kamiennej, elementów małej architektury, nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin, oraz zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej przy ul. Wrocławskiej w zakresie nasadzeń drzew, krzewów, bylin wraz z wykonaniem przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z wykonaniem robót wg opracowanej przez niego dokumentacji projektowej.
2) Zadanie nr 2 obejmuje roczną pielęgnację zieleni wykonanej w ramach realizacji przedmiotu umowy.
3) Zadanie nr 3 obejmuje modernizację 3 kładek zlokalizowanych w parku przy
ul. Szubianki w Jarocinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ):
- dla zadania nr 1 przedstawia program funkcjonalno-użytkowy pn: „Zagospodarowanie terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pas zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej – sektor IV”,
- dla zadania nr 2 – przedstawia program funkcjonalno-użytkowy pn: „Zagospodarowanie terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pas zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej – sektor IV”
- dla zadania nr 3 – przedstawia projekt modernizacji „MODERNIZACJA 3 KŁADEK ZLOKALIZOWANYCH W PARKU SZUBIANKI W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO PN. "BUDOWA KŁADEK/ MOSTÓW W PARKU RADOLIŃSKICH I PARKU SZUBIANK”.

UWAGA!
W przypadku materiału pochodzącego z rozbiórki z Parku Szubianki, nadającego się do ponownego wbudowania w innym miejscu przez Zamawiającego, należy:
1) kostkę betonową brukową oraz krawężniki i obrzeża ułożyć na paletach (na palecie około 10-12 m2) i zabezpieczyć za pomocą stretch-u oraz przewieźć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci przewieźć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Stan kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży, które należy zabezpieczyć i przewieźć zostanie określony w protokole po przekazaniu placu budowy.
Powyższe prace w tym załadunek, przewiezienie oraz wyładunek nastąpi w ramach zaoferowanego wynagrodzenia umownego.
Ilość dostępnego materiału z demontażu, zostanie szczegółowo określona przez wykonawcę wspólnie z zamawiającym.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni sobie załadunek i dowóz materiału rozbiórkowego tj. kostki granitowej i krawężników granitowych z magazynu gminnego znajdującego się w Cielczy, przy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

W przypadku, gdy dokumentacja techniczna, PFU bądź STWiOR zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów równoważnych, jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji i przedmiarze. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3374836,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3675533,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3497003,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GRANIT DARIUSZ PYLAK Sp. z o.o.,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pracownia Projektowa Kowalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 884-274-64-31

7.3.3) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 47

7.3.4) Miejscowość: Strzegom

7.3.5) Kod pocztowy: 58-150

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Pracownia Architektury Krajobrazu Małgorzata Wilczak – branża zieleni
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 55%

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3497003,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 625 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin realizacji zamówienia:
1) zakończenie realizacji robót określonych jako Zadanie nr 1 i 3 nastąpi w terminie 260 dni od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie realizacji zadania nr 2 nastąpi po 12 miesiącach od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru zadania nr 1.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.