eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa siana część I oraz pasz treściwych część II na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa siana część I oraz pasz treściwych część II na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY IM. ANTONINY I JANA ŻABIŃSKICH W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012878673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-461

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 22 619 40 41

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 619 58 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoo.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa siana część I oraz pasz treściwych część II na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8fa1347-9564-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00106615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025013/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa siana część I na 2023 rok

1.2.2 Dostawa pasz treściwych część II na 2023 r. i nasion paszowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033139

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZ-28-2/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 1 – Siano. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 90 000 kg siana do ZOO na pierwsze półrocze 2023 roku z przeciętną częstotliwością 1-3 razy w miesiącu. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: od ok. 3 000 kg do ok 10 000 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03114200-5 - Siano

4.5.5.) Wartość części: 126000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 2 – mieszanki dla ptaków egzotycznych. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie mieszanki dla dużych papug (275 kg), mieszanki dla małych ptaków egzotycznych (220 kg), mieszanki dla dzikich ptaków (300 kg), mieszanki dla kanarków (140 kg) do ZOO w 2023 roku z przeciętną częstotliwością 2 razy w czasie trwania umowy. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: od ok. 100 do ok. 300 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.2. do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 03111000-2 - Nasiona

4.5.5.) Wartość części: 17579,25 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 3 - pokarmy dla ptaków miękkojadów. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie pokarmu dla: tukanów 16% białka (100 kg), tukanów 20% białka (100 kg), miękkojadów (250 kg), ptaków owadożernych (40 kg) do ZOO w 2023 roku z przeciętną częstotliwością jeden lub dwa razy w czasie trwania umowy. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: od ok. 50 - 250 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.3. do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

4.5.5.) Wartość części: 15999 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 4 – otręby pszenne. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 1900 kg otrębów pszennych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2023 roku z przeciętną częstotliwością 1 lub 2 razy w czasie trwania umowy. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: od ok. 1 000 do ok. 1 900 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.4. do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15615000-2 - Otręby

4.5.5.) Wartość części: 3420 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77040 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96300 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96300 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hubert Zdzieborski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8241756844

7.3.4) Miejscowość: Strupiechów 21,

7.3.5) Kod pocztowy: 07-111

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96300 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16714,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17123,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16714,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MG SERWIS Mariusz Gościniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742793287

7.3.3) Ulica: Browarna 41

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-401

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16714,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12568,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13605,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12568,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MG SERWIS Mariusz Gościniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742793287

7.3.3) Ulica: Browarna 41

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-401

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12568,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3354,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3354,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3354,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hubert Zdzieborski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8241756844

7.3.4) Miejscowość: Strupiechów 21

7.3.5) Kod pocztowy: 07-111

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3354,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.