eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów użytkowanych przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140165451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lesznowska 20A

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.brusnicka@ratownictwopwz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratownictwopwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bca80f2-a13e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00105224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068921/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073508

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RM/ZP/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 220000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres usług obejmuje: a) wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wynikających z określonych instrukcyjnie przebiegów (przegląd co 20 000 km – pojazdy sanitarne, co 15 000 km – pojazdy osobowe) i czasookresu użytkowania, tzn. wymiany płynów eksploatacyjnych, filtrów itp. (Zadanie nr 1); b) naprawy bieżących wszystkich zespołów, podzespołów, układów (elektrycznych, elektronicznych, hamulcowych, hydraulicznych, wspomagania, jezdnych, zawieszenia, kierowniczych, chłodzących, klimatyzacji), części i elementów wyposażenia pojazdów (Zadanie nr 1), naprawę sygnalizacji uprzywilejowanej Federal, Gamet (Zadanie nr 2);
c) diagnostykę pojazdów w zakresie bezpieczeństwa jazdy oraz diagnostykę zespołów, podzespołów i układów pojazdów w celu zachowania określonych instrukcyjnie parametrów technicznych; d) konserwację i naprawę klimatyzacji oraz dodatkowych urządzeń grzewczych; e) demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizację; f) dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów, materiałów gumowych, materiałów eksploatacyjnych itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 200000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa sygnalizacji uprzywilejowanej Federal, Gamet ( pojazdy sanitarne)

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.