eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - SEZON 2023Ogłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - SEZON 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430121305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Lotników Polskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pegimek.swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pegimek.swidnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - SEZON 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff1496d2-9c8b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103627

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056324

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 09/2023/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 200000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa soli drogowej (NaCl) z antyzbrylaczem, do posypywania oraz do sporządzania mieszanek do zimowego utrzymania dróg:
1) ilość zamawianej soli: do 400 ton luzem; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego towaru bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
2) sól musi odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02 lub równoważnej (zawartość chlorku sodu nie mniej niż 94 %) oraz posiadać aktualną opinię techniczną Badawczego Instytutu Dróg i Mostów w Warszawie stwierdzającą przydatność oferowanej soli do zimowego utrzymania dróg oraz atest higieniczny wydany przez PZH potwierdzający, że sól odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg.
3) zamówienie obejmuje sukcesywne, w ramach bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, dostawy wraz z rozładunkiem soli drogowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie placu magazynowego Zamawiającego przy ul. Narzędziowej, na terenie Parku Technologicznego w Świdniku lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 615 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 922,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 615 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krex sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422424624

7.3.3) Ulica: Kleszczelowska 84A

7.3.4) Miejscowość: Bielsk Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.