eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie placu zabaw wraz z budową linii oświetlenia przy ul. Słonecznikowej w Nowej Soli.Ogłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie placu zabaw wraz z budową linii oświetlenia przy ul. Słonecznikowej w Nowej Soli.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól-Miasto

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka J. Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8446844a-9c94-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie placu zabaw wraz z budową linii oświetlenia przy ul. Słonecznikowej w Nowej Soli.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8446844a-9c94-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044877/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie placu zabaw wraz z budową linii oświetlenia przy ul. Słonecznikowej w Nowej Soli.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071217

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.0005.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie placu zabaw wraz z budową linii oświetlenia przy ul. Słonecznikowej w Nowej Soli. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę i montaż
- urządzeń zabawowych t.j.: 2 szt. tablic informacyjnych, huśtawki wagowej, 2 szt. bujaków sprężynowych, zestawu zabawowego, huśtawki dla rodzica z dzieckiem, stolika do zabawy piaskiem, huśtawki sprężynowej, wciągarki do piasku z podestem, zjeżdżalni, zestawu do wspinaczki
- siłowni plenerowej z podziałem na urządzenia sprawnościowe dla dorosłych i dzieci, zawierającej następujące urządzenia: biegacz dla dorosłych i biegacz dla dzieci, krzesło do wyciskania dla dorosłych i krzesło do wyciskania dla dzieci, rowerek dla dorosłych i rowerek dla dzieci,
- elementów małej architektury (3 szt. koszy na odpady, tablice informacyjne, 3 szt. ławek parkowych bez oparcia), 2 szt. betonowych leżaków parkowych, 2 szt. parasoli plażowych całorocznych pod strzechą,
b) wykonanie nawierzchni gruntowej z piasku płukanego białego,
c) wykonanie ogrodzenia systemowego z podmurówką
d) wykonanie linii kablowej oświetlenia (l≈60 m) wraz z dostawą i montażem 2 szt. słupów aluminiowych i 2 szt. opraw parkowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, spośród których oferta z najniższą ceną wynosi 246 000,00 zł, podczas gdy kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 234 000,00 zł.
W związku z powyższym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.