eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2021-07-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103387 z dnia 2021-07-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321311131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wszystkich Świętych 66

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-457

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cod.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumopieki.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f225f72-ca04-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036188/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079530/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 26530 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania” dla rodzin objętych programem obejmująca:
1) usługę przewozu uczestników i kadry Zamawiającego,
2) usługę noclegową oraz wyżywienie uczestników i kadry Zamawiającego,
3) zapewnienie sali szkoleniowej i sali do zajęć dla dzieci,
4) zapewnienie trenerów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24790 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Podróży Anawa Tour Anna Szadokierska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 854-213-90-00

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-237

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

2021-07-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.