eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Budowa PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"- 4 zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”- 4 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boguchwała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suszyckich 33

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kotula@um.boguchwala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.boguchwala.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5afd9b4b-9be1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”- 4 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5afd9b4b-9be1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052857/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0026/17-00 w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056109

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, wiaty, stojaków dla rowerów oraz sieci oświetlenia terenu i monitoringu przy stacji kolejowej Boguchwała” na działkach o nr ewid. 696/41 i 696/16 w Boguchwale, zgodnie z załącznikiem graficznym nr D-1 „Plan sytuacyjny”. Planuje się wykonanie 12 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową o nawierzchni z kostki betonowej oraz infrastrukturą techniczną, w tym oświetleniem terenu, odwodnieniem, monitoringiem wizyjnym, zabezpieczenie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Zadanie obejmuje także budowę wiaty wraz z montażem stojaków rowerowych na 10 miejsc, budowę chodnika prowadzącego do wiaty, budowę ogrodzenia terenu oddzielającego projektowany parking od torów kolejowych, a także oznakowanie pionowe i poziome miejsc postojowych i montaż tablic informacyjnych.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był w dwóch etapach:
Etap 1 obejmuje:
1) rozpoczęcie prac projektowych,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
3) uzyskanie na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
Etap 2 obejmuje: Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskane decyzje zezwalające na realizację robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

44112100-9 - Wiaty

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.5.) Wartość części: 254729,65 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, chodnika, wiaty, stojaków dla rowerów oraz sieci oświetlenia terenu i monitoringu przy przystanku osobowym Lutoryż” na działkach o nr ewid. 1385/3 i 1702/02 w Lutoryżu, zgodnie z załącznikiem graficznym nr D-1 „Plan sytuacyjny”. W ramach zadania planowana jest budowa parkingu na 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową o nawierzchni z kostki betonowej oraz infrastrukturą techniczną, w tym oświetleniem terenu, odwodnieniem, monitoringiem wizyjnym, zabezpieczeniem lub przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Planuje się również budowę dwóch wiat wraz z montażem stojaków po 10 miejsc rowerowych w każdej wiacie, budowę chodnika prowadzącego do drogi gminnej, a także oznakowanie pionowe i poziome miejsc postojowych i montaż tablic informacyjnych.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był w dwóch etapach:
Etap 1 obejmuje:
1) rozpoczęcie prac projektowych,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
3) uzyskanie na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
Etap 2 obejmuje: Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskane decyzje zezwalające na realizację robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

44112100-9 - Wiaty

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.5.) Wartość części: 372860,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest „Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem przy przystanku osobowym Wisłoczanka” na działkach o nr ewid. 27/7 i 27/8 w Zarzeczu, zgodnie z załącznikiem graficznym nr D-1 „Plan sytuacyjny”. Planuje się wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz infrastrukturą techniczną, w tym odwodnieniem na teren zielony działki inwestora i zabezpieczeniem ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Zakres obejmuje także oznakowanie pionowe i poziome miejsc postojowych.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był w dwóch etapach:
Etap 1 obejmuje:
1) rozpoczęcie prac projektowych,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
3) uzyskanie na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
Etap 2 obejmuje: Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskane decyzje zezwalające na realizację robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 81135,07 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest „Budowa dojść do peronów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną w miejscowości Lutoryż” na działkach o nr ewid. 1315, 1701, 1699/1, 1548/3, 1548/4, 1548/5, 1702/2 położonych w Lutoryżu, zgodnie z załącznikiem graficznym nr D-1 „Plan sytuacyjny”. Część przedmiotu zamówienia zlokalizowana będzie w terenie kolejowym zamkniętym. Planuje się wykonanie dwóch ciągów komunikacyjnych o szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej, stanowiących dojścia do peronów na przystanku osobowym Lutoryż wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres obejmuje również wykonanie oznakowania, dostawę i montaż tablic i gablot informacyjnych. Projektowane dojścia będą zlokalizowane na specjalnie ukształtowanej półce nasypu wykonanej w ramach inwestycji realizowanej przez PKP PLK S.A. obejmującej budowę peronu w Lutoryżu.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był w dwóch etapach:
Etap 1 obejmuje:
1) rozpoczęcie prac projektowych,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
3) uzyskanie na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
Etap 2 obejmuje: Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskane decyzje zezwalające na realizację robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.5.) Wartość części: 169949,43 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia:
1) Zadania nr 1: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, wiaty, stojaków dla rowerów oraz sieci oświetlenia terenu i monitoringu przy stacji kolejowej Boguchwała” kwotę 215 000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosi 569 510,17 zł brutto, a zatem przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.
W sytuacji, gdy ceny określone we wszystkich złożonych ofertach częściowych nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego, a Zamawiający nie może tego limitu zwiększyć, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 569510,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 569510,17 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia:
2) Zadania nr 2: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, chodnika, wiaty, stojaków dla rowerów oraz sieci oświetlenia terenu i monitoringu przy przystanku osobowym Lutoryż” kwotę 315 000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosi 867 154,43 zł brutto, a zatem przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.
W sytuacji, gdy ceny określone we wszystkich złożonych ofertach częściowych nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego, a Zamawiający nie może tego limitu zwiększyć, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 867154,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 867154,43 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia:
3) Zadania nr 3: „Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem przy przystanku osobowym Wisłoczanka” kwotę 70 000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosi 496 983,96 zł brutto, a zatem przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.
W sytuacji, gdy ceny określone we wszystkich złożonych ofertach częściowych nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego, a Zamawiający nie może tego limitu zwiększyć, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 496983,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 496983,96 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia:
4) Zadania nr 4: „Budowa dojść do peronów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną w miejscowości Lutoryż” - 145 000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosi 475 278,89 zł brutto, a zatem przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.
W sytuacji, gdy ceny określone we wszystkich złożonych ofertach częściowych nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego, a Zamawiający nie może tego limitu zwiększyć, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 475278,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 475278,89 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.