eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Budowa PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"- 4 zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”- 4 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boguchwała

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Suszyckich 33

1.4.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kotula@um.boguchwala.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.boguchwala.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084605

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00056109

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
1) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
Zadanie 1: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi z kostki betonowej o powierzchni min. 200 m2.
Zadanie 2: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi z kostki betonowej o powierzchni min. 600 m2.
Zadanie 3: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 200 m2.
Zadanie 4: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi/chodnika z kostki betonowej o powierzchni min. 100 m2 usytuowanych w całości lub w części w obszarze kolejowym zamkniętym.

2) dysponuje lub będzie dysponował:
a) projektantem o specjalności drogowej posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (dotyczy zadanie 1, 2 i 3 )
b) projektantem o specjalności drogowej posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, który posiada doświadczenie, jako projektant branży drogowej przy realizacji co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy parkingu lub drogi publicznej, usytuowanych w całości lub w części na obszarze kolejowym zamkniętym. (dotyczy Zadania 4)
c) projektantem o specjalności elektrycznej posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (dotyczy zadania 1 i Zadania 2 )
d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osobą zdolną do przyjęcia obowiązków kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej (dotyczy wszystkich zadań)

lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.
Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, a także odpowiadające im, uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących, przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie Rozdziale VIII SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
1) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
Zadanie 1: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi z kostki betonowej o powierzchni min. 200 m2.
Zadanie 2: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi z kostki betonowej o powierzchni min. 600 m2 lub kilka zadań polegających na wykonaniu placu/drogi z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 600 m2
Zadanie 3: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 200 m2.
Zadanie 4: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu placu/drogi/chodnika z kostki betonowej o powierzchni min. 100 m2 usytuowanych w całości lub w części w obszarze kolejowym zamkniętym.

2) dysponuje lub będzie dysponował:
a) projektantem o specjalności drogowej posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (dotyczy zadanie 1, 2 i 3 )
b) projektantem o specjalności drogowej posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, który posiada doświadczenie, jako projektant branży drogowej przy realizacji co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy parkingu lub drogi publicznej, usytuowanych w całości lub w części na obszarze kolejowym zamkniętym. (dotyczy Zadania 4)
c) projektantem o specjalności elektrycznej posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (dotyczy zadania 1 i Zadania 2 )
d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osobą zdolną do przyjęcia obowiązków kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej (dotyczy wszystkich zadań)

lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.
Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, a także odpowiadające im, uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących, przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie Rozdziale VIII SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-09 09:30

Po zmianie:
2023-02-10 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-09 11:00

Po zmianie:
2023-02-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-10

Po zmianie:
2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.