eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łukowica › Budowa mostu w ciągu drogi nr 340544K - na terenie Gminy Łukowica i drogi nr 292159k - na terenie Gminy Łącko wraz z dojazdami oraz modernizacja dróg na terenie gminyOgłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa mostu w ciągu drogi nr 340544K – na terenie Gminy Łukowica i drogi nr 292159k – na terenie Gminy Łącko wraz z dojazdami oraz modernizacja dróg na terenie gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łukowica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lukowica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukowica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa mostu w ciągu drogi nr 340544K – na terenie Gminy Łukowica i drogi nr 292159k – na terenie Gminy Łącko wraz z dojazdami oraz modernizacja dróg na terenie gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-474d980d-c99d-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00102315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028992/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa mostu w ciągu drogi nr 340544K – na terenie Gminy Łukowica i drogi nr 292159k – na terenie Gminy Łącko wraz z dojazdami oraz modernizacja dróg na terenie gminy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.malopolska.pl/uglukowica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://app.sidaspzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
a) Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o wyjaśnienie SWZ):
• za pośrednictwem Platformy ZP, znajdującej się pod adresem https://app.sidaspzp.pl gdzie po zalogowaniu się na uprzednio
założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi do
zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz
wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”.
•bezpośrednio na adres e-mail: zamowienia@lukowica.pl
b) Po upływie terminu składania ofert” (między innymi: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia)
• Za pośrednictwem Platformy ZP – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem terminu składania ofert.
2. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisem
kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.
3. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1320, dalej „Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. Dodatkowo informuje, że:
a. pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu,
b. formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:
• z poziomu zakładki „Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem
należy dodać oddzielnie jako załącznik,
• spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łukowica z siedzibą w Urzędzie Gminy Łukowica o następujących
danych kontaktowych: 34-606 Łukowica 293, gmina@lukowica.pl, tel. 18 3301521
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.lukowica@grupaformat.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
P.Z.P.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.rb/3/TP/3/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I:
Budowa mostu w ciągu drogi nr 340544K – na terenie Gminy Łukowica i drogi nr 292159k – na terenie Gminy Łącko wraz z dojazdami.
Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej wraz z rozbiórką istniejącego
mostu drogowego oraz budową mostu drogowego wraz z dojazdami. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa mostu, zlokalizowanego na dz. ew. nr: 14, 15/5, 15/6(15/3), 15/8(15/4), 16/1, 16/2 obręb Jadamwola, gmina Łukowica, powiat limanowski, woj. małopolskie, dz. ew. nr: 505, 506/4(506/1), 511/1 obręb Czarny Potok, gmina Łącko, powiat nowosądecki, woj. małopolskie.
Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
1.1 Roboty przygotowawcze,
1.2 Roboty rozbiórkowe istniejącego mostu stalowo-drewnianego wraz z dojazdami
1.3 Roboty ziemne,
1.4 Budowa przyczółków żelbetonowych ze skrzydłami,
1.5 Montaż belek prafabrykowanych konstrukcji nośnej mostu,
1.6 Wykonanie płyty pomostu, żelbetonowej,
1.7 Montaż płyt przejściowych przyczółków,
1.8 Wykonanie kap mostu wraz z chodnikami,
1.9 Roboty drogowe dojazdów z nawierzchnią z masy mineralnoasfaltowej, dwuwarstwowej,
1.10 Roboty wykończeniowe - montaż balustrad mostowych i barier drogowych na nasypach dojazdów,
1.11 Roboty przyobiektowe i odwodnienia - remont przepustu, narzuty kamienne, drenaż i sączki itp.

Wykonawca, w ramach realizacji części I zamówienia zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” PKgr – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg
następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona
wg następującej formuły:
PKgr = Grb/Grn x 40
gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy punktowany okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli wykonawca poda
okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi
wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata i 8
miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny
oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 5 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego (tj. 3-letniego) okresu gwarancji jakości i
rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona jako oferta, której treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 3-letni)
okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame).
W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych
(nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Modernizacja dróg na terenie miejscowości Młyńczyska

a) Modernizacja drogi 340797 K Młyńczyska – Podgóra I (dz. ew. 19, obr. Młyńczyska)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Młyńczyska – Podgóra I w km 0+415,00 do 0+925,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• mechaniczne karczowanie,
• wykonanie przepustów pod zjazdami,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

b) Modernizacja drogi 340523 K Młyńczyska – Cisowy Gaj oraz 341100 K Młyńczyska k/Wyżyckich I (dz. ew. 558, obr. Młyńczyska oraz dz. ew. 572/13, obr. Młyńczyska)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Młyńczyska – Cisowy Gaj w km 0+875,00 do 1+480,00 oraz Młyńczyska – k/Wyżyckich I w km 0+000,00 do 0+090,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni oraz konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• mechaniczne karczowanie,
• wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” PKgr – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg
następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona
wg następującej formuły:
PKgr = Grb/Grn x 40
gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy punktowany okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli wykonawca poda
okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi
wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata i 8
miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny
oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 5 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego (tj. 3-letniego) okresu gwarancji jakości i
rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona jako oferta, której treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 3-letni)
okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame).
W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych
(nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Modernizacja dróg na terenie miejscowości Roztoka, Świdnik oraz Owieczka

a) Modernizacja drogi 340963 K Roztoka – Na Barkówkę k/M. Babik (dz. ew. 415/5, 416/2, obr. Roztoka)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Roztoka – Na Barkówkę k/M. Babik w km 0+000,00 do 0+280,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne karczowanie,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.


b) Modernizacja drogi 340535 K Roztoka – Kącina (dz. ew. 280/1, obr. Roztoka)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Roztoka - Kącina w km 0+035,00 do 0+535,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni, ścieków z korytek. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie ścieków z elementów betonowych,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

c) Modernizacja drogi 340908 K Świdnik – Osiedlowa (dz. ew. 177, obr. Świdnik)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Świdnik - Osiedlowa w km 0+000,00 do 0+220,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni, ścieków z korytek. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• wykonanie ścieków z elementów betonowych,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

d) Modernizacja drogi 340819 K Owieczka – Rożki II (dz. ew. 191, obr. Owieczka)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Owieczka – Rożki II w km 0+175,00 do 0+400,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni, ścieków z korytek. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• mechaniczne karczowanie,
• wykonanie ścieków z elementów betonowych,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” PKgr – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg
następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona
wg następującej formuły:
PKgr = Grb/Grn x 40
gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy punktowany okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli wykonawca poda
okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi
wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata i 8
miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny
oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 5 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego (tj. 3-letniego) okresu gwarancji jakości i
rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona jako oferta, której treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 3-letni)
okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame).
W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych
(nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Modernizacja dróg na terenie miejscowości Łukowica

a) Modernizacja drogi 340519 K Łukowica – Wielkówka (dz. ew. 901, obr. Łukowica)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Łukowica - Wielkówka w km 0+000,00 do 0+340,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni, ścieków z korytek. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• mechaniczne karczowanie,
• wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami,
• wykonanie ścieków z elementów betonowych,
• umocnienie skarp płytami ażurowymi,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

b) Modernizacja drogi 340737 K Łukowica – Zawada XV (dz. ew. 448, obr. Łukowica)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Łukowica – Zawada XV w km 0+000,00 do 0+165,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

c) Modernizacja drogi 340742 K Łukowica – Między Góry II (dz. ew. 549, obr. Łukowica)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Łukowica – Między Góry II w km 0+000,00 do 0+310,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” PKgr – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg
następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona
wg następującej formuły:
PKgr = Grb/Grn x 40
gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy punktowany okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli wykonawca poda
okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi
wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata i 8
miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny
oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 5 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego (tj. 3-letniego) okresu gwarancji jakości i
rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona jako oferta, której treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 3-letni)
okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame).
W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych
(nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Modernizacja dróg na terenie miejscowości Przyszowa

a) Modernizacja drogi 340830 K Przyszowa – Kierków II (dz. ew. 480, obr. Przyszowa)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Przyszowa – Kierków II w km 0+000,00 do 0+190,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

b) Modernizacja drogi - Droga gminna zlokalizowana na dz. ew. 245/3, 261/5 obr. Przyszowa
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ew. 245/3, 261/5 w miejscowości Przyszowa wraz z wykonaniem nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

c) Modernizacja drogi 340829 K Przyszowa – Kierków I (dz. ew. 471, obr. Przyszowa)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Przyszowa – Kierków I w km 0+000,00 do 0+700,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

d) Modernizacja drogi 340527 K Przyszowa – Wądole oraz 341063 K Przyszowa nad Dworem k. Nawalaniec (dz. ew. 1048, obr. Przyszowa oraz dz. ew. 1051/8, 1053/2, 1060/2, obr. Przyszowa)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Przyszowa – Wądole oraz Przyszowa nad Dworem k. Nawalaniec w km 0+000,00 do 0+330,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” PKgr – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg
następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona
wg następującej formuły:
PKgr = Grb/Grn x 40
gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy punktowany okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli wykonawca poda
okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi
wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata i 8
miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny
oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 5 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego (tj. 3-letniego) okresu gwarancji jakości i
rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona jako oferta, której treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 3-letni)
okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame).
W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych
(nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI: Modernizacja dróg na terenie miejscowości Jastrzębie oraz Stronie

a) Modernizacja drogi 340692 K Jastrzębie – Leszcze I (dz. ew. 663, 664, obr. Jastrzębie).
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Jastrzębie - Leszcze I w km 0+075,00 do 0+225,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni betonowej,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.


b) Modernizacja drogi 340702 K Jastrzębie – Kicznia II (dz. ew. 365, obr. Jastrzębie).
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Jastrzębie – Kicznia II w km 0+000,00 do 0+320,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania na czas robót,
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• mechaniczne karczowanie,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

c) Modernizacja drogi 340891 K Stronie Wieś I (dz. ew. 833, obr. Stronie)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Stronie – Wieś I w km 0+060,00 do 0+300,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni oraz konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• oczyszczanie rowu z namułu,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

d) Modernizacja drogi 340871 K Stronie – Wolica – Bąkowiec – Przyszowa I (dz. ew. 108, obr. Stronie)
Zadanie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej Stronie – Wolica – Bąkowiec – Przyszowa I w km 0+100,00 do 0+700,00 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni, konstrukcji jezdni. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
• roboty ziemne,
• ścinanie poboczy,
• mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej,
• oczyszczenie rowu z namułu,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• skropienie nawierzchni asfaltem,
• wykonanie poboczy,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
• plantowanie,
• humusowanie i obsianie skarp,
• porządkowanie terenu,
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz montaż oznakowania,
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” PKgr – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg
następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona
wg następującej formuły:
PKgr = Grb/Grn x 40
gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy punktowany okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli wykonawca poda
okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi
wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata i 8
miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny
oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 5 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego (tj. 3-letniego) okresu gwarancji jakości i
rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona jako oferta, której treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 3-letni)
okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame).
W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych
(nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

i. w zakresie części I zamówienia:
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby:

- wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, lub modernizacji, lub remoncie mostu drogowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.


W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten ma być spełniony:
• samodzielnie przez wykonawcę, lub
• przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie
i który zrealizuje te roboty budowlane Iub
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Uwagi:
1. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy)
realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego
zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie
wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez
zamawiającego.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w
żądanym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej ( referencji).
4. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych
walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako
kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by
powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązany jest
potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia
na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert.

- wykonawca dysponował kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

- wykonawca dysponował kierownikiem robót, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

- wykonawca dysponował kierownikiem robót, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń.

Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

ii. w zakresie części II, III, IV, V, VI zamówienia:
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby:

- wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, lub remoncie, lub modernizacji drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 645 ze. zm.):
1. dla części II zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł;
2. dla części III zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł;
3. dla części IV zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 260 000 zł;
4. dla części V zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 zł;
5. dla części VI zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł;

W przypadku składania oferty jednocześnie na więcej niż 1 zadanie wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku o najwyższej wartości spośród zadań, na które oferta jest składana.

W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten ma być spełniony:
• samodzielnie przez wykonawcę, lub
• przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie
i który zrealizuje te roboty budowlane Iub
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Uwagi:
1. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy)
realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego
zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie
wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez
zamawiającego.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w
żądanym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej ( referencji).
4. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych
walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako
kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by
powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązany jest
potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia
na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert.

- wykonawca dysponował kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń.

Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy
sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem
formularza „Przygotuj ofertę” dostępnego na Platformie ZP pod
adresem https://app.sidaspzp.pl
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie
zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem formularza „Przygotuj ofertę” dostępnego na Platformie ZP pod adresem https://app.sidaspzp.pl
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
b) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w obrębie danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Zatem zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia:
• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej, winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
• wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Składając ofertę wykonawca:
a) składa wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, sporządzony, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
w sposób określony w pkt VII SWZ,
b) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3
do SWZ, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ,
c) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
• oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3a do
SWZ, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ,
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ,
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ.
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (patrz pkt IX ppkt 8 SWZ), sporządzone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w
pkt VII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca składa oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni
wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ.

A. W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane Iub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
C. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp wskazanym w projektach umów stanowiących załącznik nr 2a oraz 2b do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-lukowica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.