eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynków Powiatu Przemyskiego przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu, budynku w Korytnikach oraz budynku Oficyny...Ogłoszenie z dnia 2023-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynków Powiatu Przemyskiego przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu, budynku w Korytnikach oraz budynku Oficyny...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przemyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dominikański 3

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.przemysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.przemysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynków Powiatu Przemyskiego przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu, budynku w Korytnikach oraz budynku Oficyny...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5c81471-a605-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048807/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa gazu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082454

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

p.n.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynków Powiatu Przemyskiego przy Placu Dominikańskim 3
w Przemyślu, budynku w Korytnikach 14 oraz budynku Oficyny przy Placu Dominikańskim 3A

4.5.3.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 P.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 P.z.p, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia t. j.: 349 540 zł brutto.
Ww. postępowaniu za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/724551 w terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 17.02.2023 r. do godz. 09:15, złożono jedną oferty następujących Wykonawców:

Lp Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy Cena (zł/brutto)

1. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
1 011 124,28. zł

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa opiewająca na kwotę 1 011 124,28. zł jest jedyną ofertą złożona w przedmiotowym postępowaniu której wartość znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której obecnie po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1011124,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1011124,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.