eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › REMONT DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410512441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Dekana 10

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbk-leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzbk-leszno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27c3e962-c722-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00069762/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont dwóch lokali użytkowych będących w administracji MZBK w Lesznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania,odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl :-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer min wersja 10 0.;włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej– kodowanie
UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę i dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Gł. UrzęduMiar.2.Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie dostępnym na ww.stronie w zakładce
„Regulamin" i uznaje go za wiążący; zapoznaje i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na platformazakupowa.pl.
3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, zwłaszcza za zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, w wyniku np. złożenia oferty przez „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową. Nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu. 4.Informuje się, że wszelkie instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .5.Zalecenia:1)formaty plików wykorzystywanych
przez Wykonawców winny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności…”, dalej „Rozporządzenie KRI”. 2) rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf.doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf,3)W celu kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a).zip,
b).7Z.4)Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w „Rozporządzeniu KRI” występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Pliki te zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5)zwraca się uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maks.10MB i na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp- do składania podpisu
osobistego, który wynosi maks.5MB.6)W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku i łatwiejszą weryfikację podpisu, zaleca się w miarę możliwości przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. -pliki w innych
formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca winien pamiętać aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.- rekomenduje się wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.7) zaleca się aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów przy weryfikacji plików. 8) zaleca się aby Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przetestował wybraną metodę podpisania plików oferty.9)Ofertę należy przygotować z należytą
starannością, zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 h
przed terminem składania ofert.11)Jeśli Wykonawca kompresuje pliki np.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików.
12) zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po podpisaniu podpisem kwalifikowanym. Może to naruszyć integralność plików,
doprowadzić do odrzucenia oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją umowy jest Miejski
Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie
z siedzibą przy ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Jana Dekana 10, 64-100
Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 526 86 30 lub za pomocą poczty elektronicznej mzbk@post.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Marii Malepszy, z którą można kontaktować się
pod adresem e-mail: mzbk@post.pl. 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamówieniem publicznym pn.:„REMONT DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE” – znak sprawy: DOR.210.10.2024,
co wypełnia legalność przesłanek przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy
informatycznego;5) W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora, co odpowiada przesłance opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a następnie będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organów gmin i związków międzygminnych;
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości podpisania umowy.7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu poniższe prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9) W związku z przetwarzaniem danych nie przysługują Pani/Panu poniższe prawa:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamaw-cy informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ust. Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której dane osob. dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetw., o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetw. danych osob. do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOR.210.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I. Remont lokalu użytkowego położonego przy ul. Metziga 32, 64-100 Leszno (lokal użytkowy w podwórzu Ip).
-demontaż urządzeń sanitarnych,
-wykucie ościeżnic stalowych i drewnianych ze ścian,
-rozebranie ścinek działowych z płyt paździerzowych
-wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k na ruszcie stalowym,
-wykonanie ścianek działowych z płyt g/k na
ruszcie stalowym,
-gładzie gipsowe na ścianach i sufitach z płyt g/k,
-izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe w ścianach z płyt g/k,
-montaż stolarki drzwiowej wew.
-rozbudowa instalacji wod-kan,
-montaż urządzeń sanitarnych (umywalka w kpl, muszla ustępowa w kpl, pisuar w kpl)

2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w SWZ projektach wykonawczych, przedmiarach robót, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które stanowią załącznik do SWZ (załącznik nr 11) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w dokumentacji technicznej załączonej do SWZ, stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ.

4. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

5. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

6. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.

7. Zamawiający umożliwi wizję lokalną obiektu, w uzgodnionym wcześniej terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30 – po uprzednim kontakcie mailowym na adres: przetargi@mzbk-leszno.pl, z Panem Zdzisławem Lomanem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45431200-9 - Kładzenie glazury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,
odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II. Remont lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowiańska 45, 64-100 Leszno.
-demontaż urządzeń sanitarnych,
-wykucie ościeżnic stalowych ze ścian,
-rozebranie ścinek działowych z cegły,
-rozebranie sklepień z cegły,
-uzupełnienie tynków wew.
-wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k na ruszcie stalowym,
-wykonanie ścianek działowych z płyt g/k na ruszcie stalowym,
-gładzie gipsowe na ścianach i sufitach z płyt g/k,
-izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe w ścianach z płyt g/k,
-montaż stolarki drzwiowej wew.
-rozbudowa instalacji wod-kan,
-montaż urządzeń sanitarnych (umywalka w kpl, muszla ustępowa w kpl, pisuar w kpl)


2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w SWZ projektach wykonawczych, przedmiarach robót, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które stanowią załącznik do SWZ (załącznik nr 11) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w dokumentacji technicznej załączonej do SWZ, stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ.

4. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

5. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

6. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.

7. Zamawiający umożliwi wizję lokalną obiektu, w uzgodnionym wcześniej terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30 – po uprzednim kontakcie mailowym na adres: przetargi@mzbk-leszno.pl, z Panem Zdzisławem Lomanem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45431200-9 - Kładzenie glazury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,
odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

UWAGA!
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

UWAGA!
Warunek doświadczenia zawodowego dotyczy I części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie dla II części przedmiotu zamówienia.

UWAGA!
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia zawodowego,musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.


b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

A. Osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
− uprawnienia budowlane – warunek dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia.

UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia wystarczającym jest dysponowanie jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia budowlane.

Osoba wyznaczona na Kierownika Robót musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 682 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w
Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) lit. a) i b) SWZ:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 7 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości określonej poniżej: 1)część I: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).2)część II: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
2.Wadium
może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 14 1020 4027 0000 1102 1817 6377 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM, (DOR.210.10.2024) REMONT DWÓCH LOKALI oraz numer części na którą jest składna oferta Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.Ze
względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące
elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;3)kwotę gwarancji/poręczenia;4)termin ważności
gwarancji/poręczenia;5)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:5.1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawyPzp, oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodow. brak możliwości wybrania
ofertyzłożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 5.2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5.3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.6)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i
bezwarunkowe; 7)gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8)wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj.
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie w terminie do:

Cześć I – 60 dni, licząc od dnia przekazania terenu robót
Część II – 30 dni, licząc od dnia przekazania terenu robót

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.