eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont i przebudowa pomieszczeń w sektorze energetycznym CZRL według dokumentacji projektowo-kosztorysowejOgłoszenie z dnia 2022-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa pomieszczeń w sektorze energetycznym CZRL według dokumentacji projektowo-kosztorysowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zapewnienie słuzby zeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenia publiczną oraz zarzadzanie przepływem ruchu lotniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa pomieszczeń w sektorze energetycznym CZRL według dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7ebb44a-a904-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pazp/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pazp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisano w rozdziale IX i X SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/pazp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisano w Rozdziale XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): opisano w Rozdziale XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 365/PAZP/2021/AZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w sektorze energetycznym Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie, Dzielnica Włochy, ul. Wieżowa 8, w oparciu o zamieszczoną w załącznikach do SWZ dokumentację, w szczególności dokumentację projektową pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Sektora Energetycznego E w Budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej minimum dwie roboty budowlano – instalacyjne w budynkach , w których zainstalowany jest BMS (Building Managment Systems) o wartości min 700 000,00 zł każda z robót. System BMS w tych budynkach posiadał sterowanie klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem systemem sygnalizacji pożarowej. Budynek, w którym wykonywano prace budowlano – instalacyjne posiadał urządzenia i układy zasilania awaryjnego, instalacje sterujące oświetleniem. Każda z robót remontowo - budowlanych polegała m.in.: na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji, inst. wod – kan, robót teletechnicznych, robót elektrycznych, powiązanych z systemem BMS.

UWAGA: W przypadku wykazywania robót budowlanych o szerszym zakresie przedmiotowym niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu, w wykazie robót należy podać wartość robót spełniających warunek udziału w postępowaniu.

1.1.2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej po jednej osobie posiadającej poniższe uprawnienia (dopuszcza się, aby jedna osoba posiadała wszystkie lub kilka uprawnień jednocześnie):
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
b) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
d) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu roboty budowlane i ich wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) –opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SWZ.
2. Dowodów określających należyte wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie;
b) inne odpowiednie dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa – rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820 0013.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
8. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
10. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja lub poręczenie nie powinny zawierać klauzul ograniczających w sposób nieuzasadniony odpowiedzialności gwaranta. Dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia winno być stosunkowo łatwe, a wniesione wadium powinno pozostawać w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres związania ofertą.
11. Gwarancja lub poręczenie muszą w pełni zabezpieczać interes Zamawiającego w całym okresie ważności gwarancji lub poręczenia.
12. Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość realnego zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia po upływie terminu związania ofertą, w przypadku, gdy któraś z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy wystąpiła w terminie związania ofertą. Przez realną możliwość zaspokojenia się, Zamawiający rozumie możliwość złożenia żądania zapłaty wadium w terminie:
a) do 2 dni roboczych po upływie terminu związania ofertą, jeżeli w treści gwarancji lub poręczenia dopuszczono składanie żądania zapłaty w formie elektronicznej lub
b) do 7 dni roboczych po upływie terminu związania ofertą, jeżeli w treści gwarancji lub poręczenia wymagane jest składanie żądania zapłaty w formie pisemnej.
Uwaga! Wymagane jest przedstawienie gwarancji lub poręczenia uwzględniających powyższe wymagania. Może to zostać zrealizowane np. poprzez przedstawienie gwarancji lub poręczenia z okresem ważności dłuższym o ww. terminy, niż termin związania ofertą lub zawarcie w treści stosownej klauzuli gwarantującej Zamawiającemu możliwość żądania zapłaty wadium po upływie terminu związania ofertą.
13. Zaleca się aby gwarancja lub poręczenie zawierało informację o adresie e-mail, na który Zamawiający przekaże gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 98 ust 5 ustawy.
14. W przypadku braku możliwości odczytania pliku stanowiącego wadium (wniesionego w formie innej niż pieniądz), z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego, spowodowanych przesłaniem pliku np. uszkodzonego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przesłanie pliku technicznie sprawnego (nie uszkodzonego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z zapisami rozdziału VII SWZ pkt. 2

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w par. 15 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https;//portal.smartpzp.pl/pazp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie w niniejszym ogłoszeniu zostało oznaczone jako nie ujęte w planie postępwań w związku z art.23 ust. 1 Pzp tj. w związku z tym, ze plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzany jest po przyjęciu budżetu lub planu finansowego i w momencie publikacji niniejszego ogłoszenia jest przygotowywany.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.