eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont i przebudowa pomieszczeń w sektorze energetycznym CZRL według dokumentacji projektowo-kosztorysowejOgłoszenie z dnia 2022-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont i przebudowa pomieszczeń w sektorze energetycznym CZRL według dokumentacji projektowo-kosztorysowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zapewnienie słuzby zeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenia publiczną oraz zarzadzanie przepływem ruchu lotniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137859

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00100964/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Postępowanie w niniejszym ogłoszeniu zostało oznaczone jako nie ujęte w planie postępwań w związku z art.23 ust. 1 Pzp tj. w związku z tym, ze plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzany jest po przyjęciu budżetu lub planu finansowego i w momencie publikacji niniejszego ogłoszenia jest przygotowywany.

Po zmianie:
1. Postępowanie w niniejszym ogłoszeniu zostało oznaczone jako nie ujęte w planie postępwań w związku z art.23 ust. 1 Pzp tj. w związku z tym, ze plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzany jest po przyjęciu budżetu lub planu finansowego i w momencie publikacji niniejszego ogłoszenia jest przygotowywany.
2. Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczy z postępowania o zamówienie wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VII pkt. 11.5 SWZ.
3. Zgodnie z:
3.1. art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3.2. art. 7 ust. 5 ww. ustawy, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
3.3. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
2 Oświadczenie o niewykonywaniu zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-04-28 11:00

Po zmianie:
2022-05-05 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-04-28 12:00

Po zmianie:
2022-05-05 12:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.