eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Wykonanie odcinka drogi kołowania DKAOgłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Wykonanie odcinka drogi kołowania DKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Wykonanie odcinka drogi kołowania DKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61c067e1-a084-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015511/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Wykonanie odcinka drogi kołowania DKA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068513

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie odcinka drogi kołowania DKA o szerokości 10,5 m o długości 450,00 mb wraz z robotami ziemnymi, profilowaniem terenu i humusowaniem terenu zielonego (na szerokości od linii istniejącego ogrodzenia). Droga kołowania DKA o nawierzchni asfaltowej.
2) odwodnienie drogi na długości odcinka drogi kołowania DKA oraz odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D102 do studni D118, z podpięciem odwodnienia drogi, wraz z nawiązaniem się do istniejącego odcinka drogi i kanalizacji w drodze DKF i DKD.
3) demontaż istniejącego ogrodzenia na odcinku 22mb i wykonanie dwóch bram zgodnie z wytycznymi.
4) oznakowanie poziome.
Zakres zamówienia nie obejmuje oświetlenia drogi kołowania.
Elementy infrastruktury zlokalizowane są w granicach istniejącego czynnego lotniska w Krośnie.
Szczegóły zakresu robót opisane są w załączonym projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie budowlanym wraz ze zmianami dotyczącymi warstw bitumicznych i konstrukcyjnych nawierzchni drogi DKA - załącznik nr 5 i 7 wg projektu budowlanego część III Drogi. Place i ukształtowanie terenu, obejmującym całość inwestycji tj. zakres robót już wykonany, zakres robót będący przedmiotem niniejszego zamówienia oraz pozostały zakres do wykonania w oddzielnym zamówieniu. Zakres zamówienia obejmuje roboty ziemne (nasypy) zgodnie z załącznikiem nr 7 (wraz z niwelacją terenu na całej szerokości przekrojów poprzecznych od istniejącego ogrodzenia).
Uwaga !
Etap inwestycji objęty zamówieniem obejmuje ograniczoną szerokość drogi kołowania o nawierzchni asfaltowej do 10,5 m, pozostała szerokość – teren zielony.
Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Uwaga: realizacja robót będzie prowadzona na czynnym lotnisku. W związku z powyższym, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu lotniska, należy opracować harmonogram prac umożliwiający funkcjonowanie obiektu. Realizacja robót, harmonogram i technologia robót musi zostać uzgodniona z Zarządcą Lotniska Spółką Lotnisko Krosno.
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, parametrów technicznych, każdemu z tych wskazań towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia takiej organizacji robót, aby zapewnić prawidłowe pod względem bezpieczeństwa zabezpieczenie terenu wykonywanych robót oraz jego ochronę, gdyż roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu.
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty w zakresie instalacji sanitarnych wodnokanalizacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45235000-3 - Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

45235311-6 - Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg do kołowania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z tym, że ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.