eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno-biurowego na Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w Gminie SiemieńOgłoszenie z dnia 2022-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno-biurowego na Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w Gminie Siemień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@siemien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno-biurowego na Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w Gminie Siemień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53b53e0-7dcb-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Siemień”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno-biurowego na Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w Gminie Siemień wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Siemień”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno-biurowego na Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w gminie Siemień.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie utwardzonego wejścia do budynku,
2) wykonanie stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
3) przebudowę schodów wraz z montażem platformy pionowej,
4) wyburzenie oznaczonych na rzucie ścian konstrukcyjnych wraz z wykonaniem podciągu stalowego,
5) montaż ścianki przesuwnej pozwalającej na właściwą organizację przestrzeni w zależności od bieżących potrzeb,
6) wyburzenie oznaczonych na rzucie ścianek działowych.
7) postawienie nowych ścianek,
8) zamurowanie otworów drzwiowych oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z nadprożem,
9) wykonanie nowego układu łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (skucie glazury i terakoty, demontaż istniejącej instalacji wod-kan, wykonanie nowej instalacji wod-kan, obłożenie ścian glazurą, wykonanie posadzek, montaż armatury sanitarnej spełniającej normy dla osób niepełnosprawnych, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych),
10) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z dostosowaniem otworów drzwiowych do obecnych wymagań,
11) demontaż podłóg i posadzek wynikającą z konieczności likwidacji różnicy poziomów (zerwanie wykładzin i paneli, wykonanie nowych posadzek),
12) wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi,
13) zbicie istniejących tynków wewnętrznych uszkodzonych,
14) wykonanie nowych tynków wewnętrznych,
15) malowanie ścian i sufitów,
16) demontaż instalacji wewnętrznych, armatury (wod-kan. w przebudowywanej łazience i kuchni),
17) wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach,
18) demontaż parapetów wewnętrznych,
19) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu,
20) remont istniejących schodów wewnętrznych.
5. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 9 do SWZ).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
9. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. Kulmex Włodzimierz Kulenty

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141290937

7.3.3) Ulica: Krasew 35

7.3.4) Miejscowość: Borki

7.3.5) Kod pocztowy: 21-345

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.