eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lębork › Budowa ul. Mieszka I "bis" w Lęborku - etap IOgłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ul. Mieszka I "bis" w Lęborku - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lębork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598637753

1.5.8.) Numer faksu: 598622559

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.lebork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lebork.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platforma zakupowa.pl/pn/lebork

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Mieszka I "bis" w Lęborku - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c0717d0-a3af-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00099647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057709/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa ul. Mieszka I bis w Lęborku I etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080238

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.Z.9.2023.M

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1595419,97 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 471493,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka ul. Mieszka I „bis” w Lęborku, od ronda na skrzyżowaniu ulic Mieszka I, Kusocińskiego i Władysława IV, przy nowym budynku wielorodzinnym.
2. Orientacyjny zakres zamówienia:
• budowa odcinka jezdni asfaltowej długości ok. 155 mb, bez chodników i miejsc postojowych,
• budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dł. kolektora ok. 170 mb, 4 studnie przyłączeniowe, 4 studnie rewizyjne, 8 wpustów ulicznych);
• rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 531) murowanego, parterowego, niepodpiwniczonego, o wymiarach 6,40 m x 6,40 m.
3. Numer kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 – Roboty budowlane;
45233140-2 – Roboty drogowe;
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni;
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
4.1. dokumentacją projektową pn. „Budowa ulicy Mieszka I bis w Lęborku”, obejmującą;
- Projekt budowlany – Załącznik nr 10 do SWZ;
- Projekt wykonawczy – Załącznik nr 11 do SWZ;
- Projekt wykonawczy rozbiórki budynków gospodarczych – Załącznik nr 12 do SWZ;;
- Projekt docelowej organizacji ruchu – Załącznik nr 13 do SWZ;
- Specyfikacje techniczne – Załącznik nr 14 do SWZ;
- Przedmiar robót – Załącznik nr 15 do SWZ.
4.2. Decyzją nr 256/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Załącznik nr 16 do SWZ);
4.3. Rysunkiem ukazującym orientacyjny zakres inwestycji realizowanej w niniejszym zamówieniu, stanowiącym Załącznik nr 17 do SWZ.
5. UWAGI:
5.1. Zakres robót podlegający wykonaniu w ramach niniejszego zamówienia jest ograniczony do:
• budowy drogi z jezdnią asfaltową szer. 5,5 m od km 0+000 do km 0+169;
• budowa odcinka kanalizacji deszczowej (od miejsca włączenia do istniejącej studni W1 do studni D8, z wpustami od Wp1 do Wp8);
• rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 531) murowanego, parterowego, niepodpiwniczonego, o wymiarach 6,40 m x 6,40 m.
5.2. Nie należy wykonywać chodników, zjazdów ani miejsc postojowych.
5.3. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć ich uciążliwość dla mieszkańców budynków przy ul. Mieszka I i Władysława IV do niezbędnego minimum.
5.4. Wszelkie materiały z rozbiórek, nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową.
6. Zakres zamówienia obejmuje również:
6.1. Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);
6.2. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
6.3. Organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem;
6.4. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;
6.5. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;
6.6. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego;
6.7. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów.
7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
8. Przy sporządzaniu oferty przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej SWZ.
9. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, dokonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. Załącznika tego nie należy wypełniać przy składaniu oferty.
11. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do zawartej Umowy.
12. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania.
14. W przypadku, gdy w materiałach postępowania pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, pod warunkiem, że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zagwarantowania parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych od podanych rozwiązań oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, ponieważ wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania było nieuzasadnione. Postępowanie na budowę fragmentu ul. Mieszka I "bis" (tj. etapu I) zostało opublikowane 03.02.2023 r., a 06.02.2023 r. Zamawiający pozyskał informację, że zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Dofinansowanie ma dotyczyć całego zaprojektowanego zakresu. W związku z tym dalsze prowadzenie postępowania na budowę jedynie odcinka zaprojektowanej drogi jest nieuzasadnione. Również wszczęcie kolejnego postępowania na dalszy odcinek drogi byłoby nieuzasadnione pod względem finansowym, technicznym i organizacyjnym. Dokumentacja i decyzja ZRID obejmuje całość zadania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.