eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" - II etapOgłoszenie z dnia 2021-06-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099166 z dnia 2021-06-30

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 232 32 42

1.5.8.) Numer faksu: 54 232 36 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b13055b-b24a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006731/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051858/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.1/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1858797,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap
2. Charakterystyka obiektu:
Budynek został wzniesiony ok. 1900 roku metodą tradycyjną z cegły pełnej wypalanej, na zaprawie częściowo wapiennej. Pierwotnie był to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z bardzo wysokim, dwukondygnacjowym poddaszem. Do 1945 r. spichlerz był jednym z głównych elementów zespołu dworsko-folwarcznego. Położony jest on w centralnym punkcie miejscowości, naprzeciw bramy wjazdowej do odbudowanego zespołu dworsko-parkowego. Pierwotnie tj. do poł. XX w. spichlerz był budowlą parterową z wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami pokrytym dachówką. W przestrzeni poddasza wyodrębnione były dwie kondygnacje. Ogółem posiadał trzy kondygnacje na 383 m² powierzchni zabudowy i był najbardziej okazałym budynkiem majątku ziemskiego – folwarku w Kłóbce. Na przełomie lat 50/60 XX wieku spichlerz przebudowano – usunięto wysoki dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, nad parterem nadbudowano niskie piętro kolankowe, na którym położono niski dach dwuspadowy kryty papą.
W przyziemiu wprowadzono dodatkowe podziały wnętrza. Obecnie po I etapie rewaloryzacji w 2020 r. budynek ma podane niżej parametry.
Podstawowe dane techniczne budynku:
Szerokość budynku 13,01 m
długość 28,80 m
ilość kondygnacji nadziemnych 2
ilość klatek schodowych 1
powierzchnia użytkowa łącznie 600,50 m2
powierzchnia zabudowy 383,00 m2
kubatura 2791,00 m3
wysokość budynku 11,15 m

Projekt przewiduje odtworzenie zabytkowej, pierwotnej formy budynku, z jednoczesną konserwację i zabezpieczenie pozostałej substancji zabytkowej oraz adaptację wnętrz do funkcji wystawienniczych (parter) i audytoryjnych (piętro). Przyziemie budynku zostanie przeznaczone do celów ekspozycyjnych (zabytkowe urządzenia i maszyny rolnicze). Górna kondygnacja będzie obejmowała niemal całą przestrzeń poddasza i pełniła funkcje audytoryjne i edukacyjne (miejsce do lekcji i warsztatów muzealnych). Zakłada się zachowanie lub/i odtworzenie pierwotnych (zabytkowych) rozwiązań budowlanych. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania adaptacyjne będą w minimalnym zakresie ingerować w substancję zabytkową.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada pozwolenie na budowę - decyzja Nr 728/2018 z dnia 25 października 2018 r. Ponadto zakres planowanych prac w ramach budynku został uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Decyzja Nr 427/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. WUOZ.DW.WZN.5142.6.18.2018.ERK). Zamawiający posiada także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego (Decyzja z dnia 03.07.2018 r., sygn. INW.6220.9.2019) oraz pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego w zakresie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (opinia z dnia 22.05.2019 r. sygn. ZKPPT.760.95.2019).
3. Szczegółowy zakres zadania:
Pozostałe roboty budowlane oraz instalacyjne i wyposażeniowe:
- ścianki działowe piwnicy,
- posadzka w piwnicy,
- izolacje i płytki w łazienkach
- naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji – przemurowanie,
- montaż stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
- tynki wewnętrzne i malowanie,
- naprawa pęknięć w murach,
- wykonanie II etapu izolacji ścian fundamentowych (w zakresie niezbędnym dla zachowania historycznych walorów obiektu – bez części fundamentów wykonanych z kamienia polnego, którego się nie izoluje),
- montaż krat w oknach parteru,
- wykonanie tynków zewnętrznych,
- malowanie elewacji,
- wykonanie schodów na szczycie budynku,
- budowa docelowych przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodnego,
- budowa ścianek działowych wydzielających pomieszczenia na parterze,
- wykonanie nowej posadzki na parterze,
- wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o.,
- montaż pompy ciepła,
- wykonanie ścian działowych na piętrze,
- montaż balustrad schodowych,
- wykonanie instalacji elektrycznych, p.poż., CCTV, sygn. włam., odgromowej,
- wykonanie sufitów podwieszonych na poddaszu mocowanych do konstrukcji dachowej,
- wykonanie podłogi na piętrze z bali dębowych gr. 50mm wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz podwyższenia ze sceną
- prace wykończeniowe,
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- montaż krat w drzwiach wejściowych typu bramowego,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektu, chodnik przed wejściem, opaska wokół budynku
- zagospodarowanie skarpy wzdłuż granicy działki,
- zabudowa stała w magazynie,
- ogrodzenie drewniane,
- zakup i uruchomienie schodołaza kroczącego,
- montaż wyposażenia łazienek,
- nasadzenie krzewów żywopłotowych.
4. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SWZ obejmujących:
1) projekty budowlane (załącznik nr 10)
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 11)
3) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 12).

UWAGA!
Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu.
Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik do umowy, są przedmiary robót (załącznik nr 12 do SWZ). Kosztorys ofertowy będzie stanowić podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót lub wyliczenia wartości robót zaniechanych oraz rozliczenia z Instytucją Zarządzającą otrzymanych funduszy na realizację zamówienia.
Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

Uwaga!
W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów, produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła podchodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SWZ. Zamawiający informuje, iż zastosowane w SWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych itp. ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, czyli prace na stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorzy sprzętu i maszyn budowlanych (wykonywanie prac budowlanych montażowych w tym branży sanitarnej i elektrycznej oraz wykonywanie czynności pomocniczych czasie realizacji prac budowlanych i montażowych) z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.
2. Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

6. Wizja lokalna. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. - szczegóły w rozdziale IV pkt 7 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39290000-1 - Wyposażenie różne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45262690-4 - Remont starych budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421147-6 - Instalowanie krat

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2435400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2435400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2435400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TENEO PIOTR GREGORCZYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 524-178-56-72

7.3.3) Ulica: ul. Kaliszówka 4 lok. 46

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-909

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2435400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

2021-06-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.