eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" - II etapOgłoszenie z dnia 2021-05-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051858 z dnia 2021-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 232 32 42

1.5.8.) Numer faksu: 54 232 36 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b13055b-b24a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006731/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne: a) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@muzeum.wloclawek.pl , b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postpowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”, d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, e) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel. 54 232 36 252. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ustanowił inspektora ochrony danych osobowych – kontakt tel. 607 753475, e-mail daneosobowe24h@wp.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu Postępowanie „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeni, o których mowa w art. 14 ust. 5.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.1/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap 2. Charakterystyka obiektu: Budynek został wzniesiony ok. 1900 roku metodą tradycyjną z cegły pełnej wypalanej, na zaprawie częściowo wapiennej. Pierwotnie był to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z bardzo wysokim, dwukondygnacjowym poddaszem. Do 1945 r. spichlerz był jednym z głównych elementów zespołu dworsko-folwarcznego. Położony jest on w centralnym punkcie miejscowości, naprzeciw bramy wjazdowej do odbudowanego zespołu dworsko-parkowego. Pierwotnie tj. do poł. XX w. spichlerz był budowlą parterową z wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami pokrytym dachówką. W przestrzeni poddasza wyodrębnione były dwie kondygnacje. Ogółem posiadał trzy kondygnacje na 383 m² powierzchni zabudowy i był najbardziej okazałym budynkiem majątku ziemskiego – folwarku w Kłóbce. Na przełomie lat 50/60 XX wieku spichlerz przebudowano – usunięto wysoki dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, nad parterem nadbudowano niskie piętro kolankowe, na którym położono niski dach dwuspadowy kryty papą. W przyziemiu wprowadzono dodatkowe podziały wnętrza. Obecnie po I etapie rewaloryzacji w 2020 r. budynek ma podane niżej parametry. Podstawowe dane techniczne budynku:Szerokość budynku 13,01 mdługość 28,80 milość kondygnacji nadziemnych 2 ilość klatek schodowych 1 powierzchnia użytkowa łącznie 600,50 m2powierzchnia zabudowy 383,00 m2kubatura 2791,00 m3wysokość budynku 11,15 mProjekt przewiduje odtworzenie zabytkowej, pierwotnej formy budynku, z jednoczesną konserwację i zabezpieczenie pozostałej substancji zabytkowej oraz adaptację wnętrz do funkcji wystawienniczych (parter) i audytoryjnych (piętro). Przyziemie budynku zostanie przeznaczone do celów ekspozycyjnych (zabytkowe urządzenia i maszyny rolnicze). Górna kondygnacja będzie obejmowała niemal całą przestrzeń poddasza i pełniła funkcje audytoryjne i edukacyjne (miejsce do lekcji i warsztatów muzealnych). Zakłada się zachowanie lub/i odtworzenie pierwotnych (zabytkowych) rozwiązań budowlanych. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania adaptacyjne będą w minimalnym zakresie ingerować w substancję zabytkową.Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada pozwolenie na budowę - decyzja Nr 728/2018 z dnia 25 października 2018 r. Ponadto zakres planowanych prac w ramach budynku został uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Decyzja Nr 427/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. WUOZ.DW.WZN.5142.6.18.2018.ERK). Zamawiający posiada także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego (Decyzja z dnia 03.07.2018 r., sygn. INW.6220.9.2019) oraz pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego w zakresie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (opinia z dnia 22.05.2019 r. sygn. ZKPPT.760.95.2019).3. Szczegółowy zakres zadania:Pozostałe roboty budowlane oraz instalacyjne i wyposażeniowe:- ścianki działowe piwnicy,- posadzka w piwnicy,- izolacje i płytki w łazienkach- naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji – przemurowanie,- montaż stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,- tynki wewnętrzne i malowanie,- naprawa pęknięć w murach,- wykonanie II etapu izolacji ścian fundamentowych (w zakresie niezbędnym dla zachowania historycznych walorów obiektu – bez części fundamentów wykonanych z kamienia polnego, którego się nie izoluje),- montaż krat w oknach parteru,- wykonanie tynków zewnętrznych,- malowanie elewacji,- wykonanie schodów na szczycie budynku,- budowa docelowych przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodnego,- budowa ścianek działowych wydzielających pomieszczenia na parterze,- wykonanie nowej posadzki na parterze,- wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o.,- montaż pompy ciepła,- wykonanie ścian działowych na piętrze,- montaż balustrad schodowych,- wykonanie instalacji elektrycznych, p.poż., CCTV, sygn. włam., odgromowej,- wykonanie sufitów podwieszonych na poddaszu mocowanych do konstrukcji dachowej,- wykonanie podłogi na piętrze z bali dębowych gr. 50mm wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz podwyższenia ze sceną- prace wykończeniowe,- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,- montaż krat w drzwiach wejściowych typu bramowego,- zagospodarowanie terenu wokół obiektu, chodnik przed wejściem, opaska wokół budynku- zagospodarowanie skarpy wzdłuż granicy działki,- zabudowa stała w magazynie,- ogrodzenie drewniane,- zakup i uruchomienie schodołaza kroczącego,- montaż wyposażenia łazienek,- nasadzenie krzewów żywopłotowych.4. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SWZ obejmujących:1) projekty budowlane (załącznik nr 10)2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 11) 3) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 12).UWAGA!Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu.Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik do umowy, są przedmiary robót (załącznik nr 12 do SWZ). Kosztorys ofertowy będzie stanowić podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót lub wyliczenia wartości robót zaniechanych oraz rozliczenia z Instytucją Zarządzającą otrzymanych funduszy na realizację zamówienia. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.Uwaga!W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów, produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła podchodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SWZ. Zamawiający informuje, iż zastosowane w SWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych itp. ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, czyli prace na stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorzy sprzętu i maszyn budowlanych (wykonywanie prac budowlanych montażowych w tym branży sanitarnej i elektrycznej oraz wykonywanie czynności pomocniczych czasie realizacji prac budowlanych i montażowych) z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna. 2. Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy.2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.3) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.6. Wizja lokalna. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. - szczegóły w rozdziale IV pkt 7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39290000-1 - Wyposażenie różne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45262690-4 - Remont starych budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421147-6 - Instalowanie krat

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oraz okres gwarancji i rękojmi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże iż posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); 4) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, polegające na przebudowie, modernizacji lub remoncie, wykonane na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,- zł brutto każda i co najmniej 1 (jedna) robota budowlana polegająca na remoncie, przebudowie lub modernizacji obiektu zabytkowego wykonanego w części z kamienia polnego (np. fundamenty). Wszystkie roboty powinny posiadać potwierdzenie inwestora, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz prawidłowo ukończone;b) skieruje do wykonania zamówienia osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 18-miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710). 2. Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych(Dz. U. z 2014 r. poz. 768 ze zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).3. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w: 1) ust. 1 pkt 4 lit. a – zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (sygn. akt: KIO 1495/14); 2) ust 1 pkt 4 lit. b SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają czynności, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy - zał. 5 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie na potwierdzenie braku podstaw wykonawcy z udziału w postępowaniu1) Zamawiający, na potwierdzenie na potwierdzenie braku podstaw wykonawcy z udziału w postępowaniu, żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w: a) art. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.według wzoru zał. nr 6 do SWZ 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp przedstawienia środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w: a) art. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, d) art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. według wzoru zał. nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy PZP.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę 1 500 000,00 zł, wydanej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, polegające na przebudowie, modernizacji lub remoncie, wykonane na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,- zł brutto każda i co najmniej 1 (jedna) robota budowlana polegająca na remoncie, przebudowie lub modernizacji obiektu zabytkowego wykonanego w części z kamienia polnego (np. fundamenty) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - według wzoru zał. Nr 8 do SWZ; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ponadto posiadającą co najmniej 18-miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- według wzoru zał. Nr 9 do SWZ.4. Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.6. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy.2 . Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – art. 118 ust 3 iart. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – art. 117 ust.4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.2. Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy ) i utrzymane zostało nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2..3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących for-mach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert 5. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU BNP PARIBASKONTO NR 80 2340 0009 0830 2480 0000 0034. ze wskazaniem w tytule przelewu: Wadium na zad. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca wraz z ofertą przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu (oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej).7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w rozdziale XVI pkt I ppkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawarto w załączniku nr 7 do SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy i ustawy Pzp.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: zmiany wynagrodzenia; zmiany wielkości przedmiotu zamówienia; wielkości zamówienia; zmiany terminu wykonania zamówienia; zmiany sposobu spełnienia świadczenia; zmiana wykonawcy lub podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące zmiany umowy zawarto w § 16 załącznika nr 7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-28 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-28 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy do umowy zostanie wpisany okres wskazany w ofercie Wykonawcy. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz w ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.5. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości umowy z VAT.6. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środku komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.7. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, o którym mowa w Rozdziale XXVI ust. 1 SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zmawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić ́ postępowanie
2021-05-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.