eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont kopuły Sali PosiedzeńOgłoszenie z dnia 2023-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kopuły Sali Posiedzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Sejmu

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Inwestycyjno-Techniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001103340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 4/6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro-zam@sejm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sejm.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Sejmu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa Sejmu i jego organów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kopuły Sali Posiedzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1afade93-adce-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1afade93-adce-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do Rozdziału II nie jest udostępniania na stronie Internetowej prowadzonego postępowania na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 280 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja będzie przekazana Wykonawcom na ich wniosek (złożony na Załączniku nr 7 do SWZ) za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: biuro-zam@sejm.gov.pl). Zamawiający przekaże przedmiotową dokumentację w wersji elektronicznej.
Zamawiający wymaga od Wykonawców zachowania w tajemnicy informacji, uzyskanych w związku z zapoznaniem się z treścią dokumentacji.
Wykonawca zobowiąże się również do zawarcia na piśmie odpowiednich umów poufności z osobami przygotowującymi ofertę oraz realizującymi umowę (w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej).

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt IX Rozdziału I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt XXII Rozdziału I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt XXII Rozdziału I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.52.2022.MNM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej kopuły Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pokrycia dachowego budynku o wartości każdej z tych robót minimum 500 000,00 zł brutto, w tym przynajmniej jedna z tych robót musi być zrealizowana w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
lub
b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie; co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu lub pokrycia dachu wykonanego w konstrukcji metalowej wypełnionej poliwęglanem komorowym lub szkłem, o wartości minimum 300 000,00 zł brutto
lub
c) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie; co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na montażu elewacji typu fasadowego z wypełnieniem przeziernym na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej obiektu nie mniejszej niż 3000m2.

2. w zakresie osób kierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje do kierowania robotami budowlanymi:
a) kierownika budowy legitymującego się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i posiadającego wymagane doświadczenie w prowadzeniu robót w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, potwierdzone zaświadczeniem konserwatorskim lub złożeniem oświadczenia o posiadaniu takiego doświadczenia (zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), bądź posiadającą zaświadczenie konserwatorskie oraz który w ostatnich 5-ciu latach kierował robotami polegającymi na remoncie lub wykonaniu pokrycia dachowego budynku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, których wartość w odniesieniu do każdej z robót wynosiła min. 200 000 zł brutto;
b) kierownika prac konserwatorskich legitymującego się odpowiednimi kwalifikacjami o których mowa w art. 37 a i art. 37 g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
c) kierownika robót elektroenergetycznych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu powyższej funkcji, polegające na dwukrotnym pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w swojej specjalności przy budowie, remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego. Wymagane jest, aby pełnienie ww. funkcji trwało (łącznie) nie krócej niż 20 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w pkt 2)a) i pkt 2b), przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt III. 2.2. 4.1) Rozdziału I - Załącznik nr 5;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt III. 2.2.4.2) Rozdziału I - Załącznik nr 6.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta powinna być sporządzona i wypełniona wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego, zamieszczonego w Rozdziale III. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
2. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia i w związku z tym, należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenia: o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt VI SWZ - jeżeli dotyczy;
3) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna (wymagana jest forma elektroniczna wadium);
4) pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest umocowana do jego reprezentowania (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, innego właściwego rejestru lub inne dokumenty); wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu; pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp),
b) oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w tym związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00,-zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt VIII Rozdziału I SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 13 Rozdziału IV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną z wykonawcami na podstawie art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.