eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Obsługa ratownicza oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i medycznego na Krytej Pływalni oraz kompleksie Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa ratownicza oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i medycznego na Krytej Pływalni oraz kompleksie Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: romek@mosir-jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosi-jaslo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,115553,4133e901aa2ec01951a5b64d28cb69af.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa ratownicza oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i medycznego na Krytej Pływalni oraz kompleksie Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a4c0478-9b09-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050782

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1
1. Przedmiot zamówienia:
I. Kryta pływalnia :
1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie ratownicze na Krytej Pływalni MOSiR Jasło przy ul. Sikorskiego 15 w 2023 r.
Zabezpieczenie ratownicze poprzez dyżury 3 ratowników w soboty i niedziele w okresie od 11 lutego – 31 grudnia 2023 r.:
1) sobota w godz. 6.00-22.00,
2) niedziela w godz. 6.00-22.00,
3) pływalnia będzie nieczynna w następujące dni: 16 czerwca, 1 listopada.
4) planowana przerwa technologiczna - wstępnie od 5 września trwająca ok. 12 dni.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym oraz ustanowienia innych dni, godzin dyżuru lub odwołania dyżuru, z powodów na które Zamawiający nie miał wpływu w szczególności z powodów ekonomicznych, sanitarnych, technicznych, atmosferycznych lub innych zdarzeń gdy nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego – bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szacunkowa liczba roboczogodzin w danym okresie – około 3 890.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale V niniejszego zapytania .
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 147) wraz z aktami wykonawczymi ).
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z treścią dokumentu opracowanego na zlecenie zamawiającego pn: ,,Analiza zagrożeń Krytej Pływalni MOSiR w Jaśle’’ stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, również w dni powszednie w przypadku braków kadrowych swoich ratowników spowodowanych np. chorobą lub innymi przypadkami losowymi do wysokości 20% zamówienia podstawowego.
6. Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów, których dotyczą usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


II. Basen odkryty :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze ratowniczej wszystkich niecek Odkrytego Basenu Kąpielowego MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . W skład tego kompleksu basenów wchodzą: basen pływacki, basen rekreacyjny z atrakcjami tj. huśtawka ze sztuczną falą oraz grzybkiem , dwie zjeżdżalnie wodne, dwa brodziki dla dzieci, natryski zewnętrzne, brodziki do dezynfekcji stóp. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 662 m2.
Przewidywana ilość godzin pełnienia dyżuru ratowniczego przez zespół ratowniczy w okresie realizacji zamówienia wynosi ok: 744 godziny.
Obliczona liczba godzin jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz w szczególności z powodu rezygnacji z usług wynikającej z umowy oraz nieprzewidzianych przerw lub sytuacji losowych, epidemicznych.
Planowany termin oraz godziny funkcjonowania kompleksu basenu odkrytego:
17.06.2023. – 15.08.2023. w godz.: 10.00-20.00
16.08.2023. – 31.08.2023. w godz.: 10.00 -19.00
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z obsługi ratowniczej w przypadku niesprzyjającej pogody, uniemożliwiającej otwarcie kompleksu basenowego lub innych nieprzewidzianych przerw i sytuacji losowych oraz ponowienia obsługi ratowniczej w przypadku nieoczekiwanej poprawy pogody lub usunięciu usterki, będącej przyczyną unieruchomienia kompleksu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania zespołu ratowniczego z kompleksu Basenu Odkrytego na Krytą Pływalnię za wzajemnym porozumieniem stron. W tym przypadku godziny pełnionego dyżuru będą doliczone do rozliczenia, będącego podstawą do faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Formą odwołania lub ponowienia obsługi ratowniczej jest telefon do wskazanej osoby Wykonawcy z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 godz.
Na podstawie przewidywanej ilości godzin pełnienia dyżuru ratowniczego przez zespół ratowniczy Wykonawca sporządzi ofertę cenową, która posłuży tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości godzin ratowniczych na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie.
Przewidywana ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z kompleksu Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Jaśle, zaś jego usługi muszą być wykonywane w sposób zgodny z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U.2020.350 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U.2012.261) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.2012.108) oraz z innymi aktami prawnymi, jakie będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, a także zgodnie z obowiązującymi na kompleksie Basenu Odkrytego regulaminami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 213657,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 302977,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 213657,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9930049910

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 213657,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-11 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.