eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Obsługa ratownicza oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i medycznego na Krytej Pływalni oraz kompleksie Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa ratownicza oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i medycznego na Krytej Pływalni oraz kompleksie Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: romek@mosir-jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosi-jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa ratownicza oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i medycznego na Krytej Pływalni oraz kompleksie Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a4c0478-9b09-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,115553,4133e901aa2ec01951a5b64d28cb69af.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.htm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas,
w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1
1. Przedmiot zamówienia:
I. Kryta pływalnia :
1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie ratownicze na Krytej Pływalni MOSiR Jasło przy ul. Sikorskiego 15 w 2023 r.
Zabezpieczenie ratownicze poprzez dyżury 3 ratowników w soboty i niedziele w okresie od 11 lutego – 31 grudnia 2023 r.:
1) sobota w godz. 6.00-22.00,
2) niedziela w godz. 6.00-22.00,
3) pływalnia będzie nieczynna w następujące dni: 16 czerwca, 1 listopada.
4) planowana przerwa technologiczna - wstępnie od 5 września trwająca ok. 12 dni.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym oraz ustanowienia innych dni, godzin dyżuru lub odwołania dyżuru, z powodów na które Zamawiający nie miał wpływu w szczególności z powodów ekonomicznych, sanitarnych, technicznych, atmosferycznych lub innych zdarzeń gdy nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego – bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szacunkowa liczba roboczogodzin w danym okresie – około 3 890.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale V niniejszego zapytania .
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 147) wraz z aktami wykonawczymi ).
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z treścią dokumentu opracowanego na zlecenie zamawiającego pn: ,,Analiza zagrożeń Krytej Pływalni MOSiR w Jaśle’’ stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, również w dni powszednie w przypadku braków kadrowych swoich ratowników spowodowanych np. chorobą lub innymi przypadkami losowymi do wysokości 20% zamówienia podstawowego.
6. Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów, których dotyczą usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


II. Basen odkryty :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze ratowniczej wszystkich niecek Odkrytego Basenu Kąpielowego MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . W skład tego kompleksu basenów wchodzą: basen pływacki, basen rekreacyjny z atrakcjami tj. huśtawka ze sztuczną falą oraz grzybkiem , dwie zjeżdżalnie wodne, dwa brodziki dla dzieci, natryski zewnętrzne, brodziki do dezynfekcji stóp. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 662 m2.
Przewidywana ilość godzin pełnienia dyżuru ratowniczego przez zespół ratowniczy w okresie realizacji zamówienia wynosi ok: 744 godziny.
Obliczona liczba godzin jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz w szczególności z powodu rezygnacji z usług wynikającej z umowy oraz nieprzewidzianych przerw lub sytuacji losowych, epidemicznych.
Planowany termin oraz godziny funkcjonowania kompleksu basenu odkrytego:
17.06.2023. – 15.08.2023. w godz.: 10.00-20.00
16.08.2023. – 31.08.2023. w godz.: 10.00 -19.00
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z obsługi ratowniczej w przypadku niesprzyjającej pogody, uniemożliwiającej otwarcie kompleksu basenowego lub innych nieprzewidzianych przerw i sytuacji losowych oraz ponowienia obsługi ratowniczej w przypadku nieoczekiwanej poprawy pogody lub usunięciu usterki, będącej przyczyną unieruchomienia kompleksu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania zespołu ratowniczego z kompleksu Basenu Odkrytego na Krytą Pływalnię za wzajemnym porozumieniem stron. W tym przypadku godziny pełnionego dyżuru będą doliczone do rozliczenia, będącego podstawą do faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Formą odwołania lub ponowienia obsługi ratowniczej jest telefon do wskazanej osoby Wykonawcy z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 godz.
Na podstawie przewidywanej ilości godzin pełnienia dyżuru ratowniczego przez zespół ratowniczy Wykonawca sporządzi ofertę cenową, która posłuży tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości godzin ratowniczych na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie.
Przewidywana ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z kompleksu Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Jaśle, zaś jego usługi muszą być wykonywane w sposób zgodny z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U.2020.350 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U.2012.261) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.2012.108) oraz z innymi aktami prawnymi, jakie będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, a także zgodnie z obowiązującymi na kompleksie Basenu Odkrytego regulaminami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-11 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 (słownie: tysiąc pięćset tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.htm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.