eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Remont pomieszczeń łaźni budynek nr 15/k.2817 m. WędrzynOgłoszenie z dnia 2022-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń łaźni budynek nr 15/k.2817 m. Wędrzyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń łaźni budynek nr 15/k.2817 m. Wędrzyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3aa36e7d-7779-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00236492/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń łaźni budynek nr 15/k. 2817 m. Wędrzyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022122/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/TP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1934950,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego obejmuje:
 roboty przygotowawcze, demontaże i rozbiórki w zakresie robót zewnętrznych,
 roboty wytyczeniowe,
 roboty ziemne, trawniki,
 wykonanie warstwy mrozoodpornej placu przed łaźnią, chodników i chodników opaskowych,
 podbudowa placu przed łaźnią, chodników oraz chodników opaskowych,
 roboty nawierzchniowe w zakresie placu, chodników i chodników opaskowych,
 ogrodzenie terenu posadowienia centrali wentylacyjnej,
 furtki wejściowe, prefabrykaty żelbetowe elementów ogrodzenia,
 odwodnienia liniowe,
 roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki,
 roboty betonowe i żelbetowe,
 prefabrykaty ceramiczno-żelbetowe,
 konstrukcje stalowe, elementy ze stali chromoniklowej,
 roboty murarskie,
 stolarki i ślusarka drzwiowa,
 stolarka okienna,
 roboty tynkarskie wewnętrzne,
 sufity podwieszone,
 roboty posadzkarskie,
 roboty izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
 oblicowania ścian wewnętrznych,
 roboty malarskie,
 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 elementy zabudowy z płyt laminatowych,
 roboty izolacyjne, ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu, dachu oraz posadzek na gruncie,
 roboty tynkarskie w zakresie ścian zewnętrznych,
 systemy wycieraczek,
 elementy aranżacji wnętrz,
 roboty kamieniarskie,
 roboty szklarskie,
 instalacja grzewcza,
 instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne,
 instalacje zewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
 instalacja wentylacyjna mechaniczna,
 częściowy demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
 demontaż istniejącego złącza kablowego,
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 montaż złącza kablowego,
 montaż głównej tablicy rozdzielczej,
 montaż instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia wewnątrz budynku,
 montaż instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych 230 V,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,
 montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego (na elewacji),
 montaż instalacji odgromowej (zwody pionowe i otok),
 montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
 wykonanie pomiarów i prób.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ oraz przedmiarze robót – załącznik nr 13 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45216200-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2114872,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2114872,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2114872,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TOMBUD- BIS Tomasz Jeziorski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "TOMBUD" Paweł Jeziorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961748280

7.3.3) Ulica: Jagielnik 10a

7.3.4) Miejscowość: Międzyrzecz

7.3.5) Kod pocztowy: 66-300

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2114872,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.